Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Hned za svítání, když se vrchní kněží poradili se staršími a znalci Písma i s celou Veleradou, svázali Ježíše, odvedli ho a vydali Pilátovi.
2 Pilát se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš.
3 Vrchní kněží ho začali obviňovat z mnoha věcí.
4 Pilát se ho znovu ptal: "Proč nic neodpovídáš? Neslyšíš, z čeho všeho tě obviňují?"
5 Ježíš už ale vůbec neodpovídal; to Piláta udivilo.
6 O svátcích měl ovšem ve zvyku propouštět na jejich žádost jednoho vězně.
7 Tehdy byl spolu s jinými vzbouřenci, kteří při vzpouře spáchali vraždu, uvězněn jeden muž jménem Barabáš.
8 Dav přistoupil k Pilátovi a žádal, aby se zachoval jako obvykle.
9 Pilát se jich zeptal: "Chcete, abych vám propustil židovského krále?"
10 (Věděl totiž, že mu ho vrchní kněží vydali z pouhé zášti.)
11 Vrchní kněží ale vyburcovali dav, ať žádá o propuštění Barabáše.
12 "A co mám udělat s tím, kterého nazýváte židovským králem?" ptal se jich Pilát.
13 "Ukřižuj ho!" vykřikli všichni.
14 "Co udělal zlého?" ptal se Pilát. Oni však křičeli ještě víc: "Ukřižuj ho!"
15 Pilát chtěl vyhovět davu, a tak jim propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování.
16 Vojáci ho odvedli dovnitř na nádvoří paláce zvaného Praetorium a svolali celou posádku.
17 Oblékli mu purpurový plášť a nasadili mu korunu upletenou z trní.
18 Pak ho začali zdravit: "Ať žije židovský král!"
19 Bili ho holí do hlavy, plivali na něj, klekali před ním a klaněli se mu.
20 Když se mu dost naposmívali, svlékli z něj ten plášť a oblékli mu jeho šaty. Potom ho odvedli k ukřižování.
21 Jistý Šimon Kyrénský (otec Alexandra a Rufa) se právě vracel z pole, a když procházel kolem, přinutili ho nést mu kříž.
22 Tak Ježíše přivedli na místo zvané Golgota (což v překladu znamená Lebka).
23 Podávali mu víno s myrhou, ale on odmítl.
24 Zatímco ho křižovali, losovali o jeho šaty, kdo si co vezme.
25 Ukřižovali ho v devět hodin ráno.
26 Na nápisu s jeho proviněním stálo: ŽIDOVSKÝ KRÁL.
27 [28] Spolu s ním ukřižovali dva zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici.
29 Kolemjdoucí pokyvovali hlavami a posmívali se mu: "Aha! Když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit,
30 zachraň sám sebe! Slez z toho kříže!"
31 Podobně se vysmívali i vrchní kněží se znalci Písma. Společně říkali: "Jiné zachránil, ale sám se zachránit nemůže!
32 Ať ten Mesiáš, ten král Izraele, teď sleze z kříže, ať to uvidíme a uvěříme." A hanobili ho i ti, kdo byli ukřižováni s ním.
33 V poledne se po celé zemi setmělo až do tří hodin odpoledne.
34 Ve tři hodiny Ježíš hlasitě vykřikl: "Eloi, Eloi, lema sabachtani?" což v překladu znamená: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?"
35 Když to uslyšeli někteří z kolemstojících, říkali: "Podívejte, volá Eliáše!"
36 Někdo pak odběhl, naplnil houbu octem, nabodl na prut a dával mu napít se slovy: "Nechte ho. Uvidíme, jestli přijde Eliáš, aby ho dal dolů!"
37 Vtom Ježíš hlasitě vykřikl a vydechl naposled.
38 Chrámová opona se roztrhla vedví odshora až dolů.
39 Když setník, který stál proti němu, uviděl, jak dodýchal, řekl: "Ten člověk byl opravdu Boží Syn!"
40 Byly tam také ženy, které přihlížely zpovzdálí; mezi nimi i Marie Magdaléna a Marie, matka Jozese a Jakuba Menšího, a Salome.
41 Ty ho následovaly a sloužily mu, když byl ještě v Galileji, a spolu s mnoha dalšími s ním přišly do Jeruzaléma.
42 Nadcházel večer dne příprav (to jest dne před sobotou).
43 Josef z Arimatie, ctihodný člen Rady, který sám také očekával Boží království, se osmělil, přišel za Pilátem a požádal o Ježíšovo tělo.
44 Pilát se podivil, že Ježíš už zemřel. Zavolal setníka a ptal se ho, zda už zemřel.
45 Když se o tom od setníka přesvědčil, daroval tělo Josefovi.
46 Ten nakoupil plátno, sňal tělo z kříže, ovinul je plátnem a pochoval do hrobu vytesaného ve skále. Ke dveřím hrobu pak přivalil kámen.
47 Marie Magdaléna a Marie Jozesova se dívaly, kam byl pochován.
© 2017 ERF Medien