Help

Bible, překlad 21. století

Hlas volajícího

1 Počátek evangelia o Ježíši Kristu,1 Božím Synu.2
2 Jak je psáno u proroka Izaiáše: „Hle, posílám před tebou svého posla, aby připravil tvou cestu.“3
3 „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu pro Pána! Vyrovnejte jeho stezky!“4
4 Tak přišel Jan, křtil na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů.
5 Vycházela k němu celá judská země i všichni Jeruzalémští, vyznávali své hříchy a on je křtil v řece Jordán.
6 Jan byl oblečen velbloudí srstí a koženým pásem kolem boků, jedl kobylky a lesní med.
7 Kázal: „Po mně přichází někdo silnější než já! Nejsem hoden ani sehnout se a rozvázat mu řemínek sandálu.
8 Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“
9 V těch dnech přišel Ježíš z galilejského Nazaretu a dal se od Jana pokřtít v Jordánu.
10 Když vystupoval z vody, ihned uviděl protržená nebesa a Ducha sestupujícího na něj jako holubice.
11 Z nebe zazněl hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil.“5

Království je blízko

12 Duch ho pak ihned vypudil na poušť.
13 Byl na poušti čtyřicet dní a pokoušel ho satan. Byl tam s divokou zvěří a sloužili mu andělé.
14 Poté, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium:
15 „Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!“
16 Když se pak procházel podél Galilejského jezera, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak házejí síť do vody (byli to totiž rybáři).
17 Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!“
18 Ihned opustili sítě a šli za ním.
19 Poodešel dál a uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě.
20 Ihned je zavolal a oni nechali svého otce Zebedea na lodi s nádeníky a odešli za ním.

Zázraky v Kafarnaum

21 Když potom přišli do Kafarnaum, vešel hned v sobotu do synagogy a učil.
22 Nad jeho učením tam jen žasli, protože je učil jako ten, kdo má zmocnění, a ne jako znalci Písma.
23 V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Vykřikl:
24 „Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi – ten Svatý Boží!“
25 „Zmlkni,“ okřikl ho Ježíš, „a vyjdi z něj!“
26 Nečistý duch tím mužem zalomcoval, hlasitě vykřikl a vyšel z něj.
27 Všichni byli tak ohromeni, že se začali ptát jeden druhého: „Co to má znamenat? Co je to za nové učení? Rozkazuje mocně i nečistým duchům a poslouchají ho!“
28 A zpráva o něm se ihned roznesla po celém galilejském kraji.
29 Když odešli ze synagogy, hned šli s Jakubem a Janem domů k Šimonovi a Ondřejovi.
30 Šimonova tchyně tam ležela v horečce, a tak mu o ní hned řekli.
31 Přistoupil, vzal ji za ruku a zvedl ji. Horečka ji opustila a ona je začala obsluhovat.
32 Večer po západu slunce k němu přinesli všechny nemocné a posedlé.
33 Celé město se seběhlo ke dveřím
34 a on uzdravil množství lidí trápených různými neduhy a vyhnal množství démonů. Démonům nedovoloval mluvit, protože ho znali.

Kdybys jen chtěl

35 Ráno vstal dlouho před rozedněním a šel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil.
36 Šimon a ostatní se ale pustili za ním.
37 Když ho našli, řekli mu: „Všichni tě hledají!“
38 On jim odpověděl: „Pojďme dál, do okolních městeček, abych kázal i tam. Vždyť proto jsem přišel.“
39 Kázal tedy v jejich synagogách po celé Galileji a vymítal démony.
40 Přišel k němu jeden malomocný a na kolenou ho prosil: „Kdybys jen chtěl, můžeš mě očistit!“
41 Naplněn soucitem,6 Ježíš vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: „Já to chci. Buď čistý!“
42 Malomocenství ho hned opustilo a byl čistý.
43 Ježíš ho pak ihned poslal pryč s přísným varováním:
44 „Dej pozor, abys nikomu nic neříkal. Jdi se ale ukázat knězi a obětuj za své očištění dar, který přikázal Mojžíš,7 na svědectví pro ně.“
45 On ale šel a začal hodně mluvit a rozhlašovat tu věc tak, že Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A lidé se k němu scházeli odevšad.
1 nebo Mesiáši (viz pozn. Mat 1:1); tak i dále
2 Božím Synu v někt. rukopisech chybí
3 Mal 3:1 (Exod 23:20)
4 Iza 40:3
5 Žalm 2:7; Iza 42:1
6 někt. rukopisy hněvem
7 Lev 14:1–10
© 2019 ERF Medien