Nápověda

Bible, překlad 21. století

Jakým právem

1 Jednoho dne, když učil lid v chrámě a zvěstoval evangelium, přišli vrchní kněží, znalci Písma a starší
2 se slovy: „Řekni nám, jakým právem to děláš? Kdo tě k tomu zmocnil?!“
3 Odpověděl jim: „Já se vás také na něco zeptám. Povězte mi,
4 byl Janův křest z nebe, nebo z lidí?“
5 Začali se spolu dohadovat: „Když řekneme, že z nebe, řekne nám: ‚Tak proč jste mu nevěřili?‘
6 Když řekneme, že z lidí, všechen lid nás ukamenuje, protože jsou přesvědčeni, že Jan je prorok.“
7 Nakonec mu řekli: „Nevíme, odkud.“
8 „Ani já vám tedy neřeknu, jakým právem to dělám,“ odpověděl jim Ježíš.

O zlých vinařích

9 Tehdy se obrátil k lidem a vyprávěl jim toto podobenství: „Jeden člověk vysadil vinici, pronajal ji vinařům a na dlouho odcestoval.
10 V příslušný čas pak poslal k těm vinařům služebníka, aby mu dali díl z úrody vinice. Vinaři ho však zbili a poslali pryč s prázdnou.
11 Poslal tedy dalšího služebníka. I toho však zbili, zohavili a poslali pryč s prázdnou.
12 Poslal tedy třetího, ale i toho zranili a vyhnali.
13 Nakonec si pán vinice řekl: ‚Co mám dělat? Pošlu svého milovaného syna. Snad se před ním zastydí.‘
14 Když ho ale vinaři uviděli, domluvili se spolu: ‚Tohle je dědic. Zabijme ho, a dědictví bude naše!‘
15 Pak ho vyvlekli z vinice ven a zabili. Co tedy s nimi udělá pán vinice?
16 Přijde, ty vinaře zahubí a vinici dá jiným.“ „To snad ne!“ zvolali, jakmile to uslyšeli.
17 Podíval se na ně a řekl: „Co tedy znamená to, co je psáno: ‚Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným‘?1
18 Kdokoli na ten kámen padne, ten se roztříští. Na koho ten kámen padne, toho rozdrtí.“
19 Znalci Písma a vrchní kněží se ho v tu chvíli chtěli chopit, ale báli se lidu. Poznali totiž, že to podobenství vyprávěl o nich.

Čí je ten obraz?

20 Dali ho tedy sledovat. Poslali špehy, kteří se měli tvářit jako spravedliví a snažit se ho chytit za slovo, aby ho mohli vydat vládě a pravomoci římského prokurátora.
21 Zeptali se ho: „Mistře, víme, že mluvíš i učíš správně a že nikomu nestraníš, ale pravdivě vyučuješ Boží cestě.
22 Je správné dávat císaři daň, nebo ne?“
23 Ježíš poznal jejich záludnost. Řekl jim:
24 „Ukažte mi denár. Čí nese obraz a nápis?“ „Císařův,“ odpověděli.
25 „Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží,“ řekl jim.
26 A tak ho nedokázali veřejně chytit za slovo a v úžasu nad jeho odpovědí zmlkli.

Bůh je Bohem živých

27 Tehdy k němu přišli někteří ze saduceů (kteří popírají vzkříšení) a zeptali se ho:
28 „Mistře, Mojžíš nám napsal, že když ženatý muž zemře bezdětný, má si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému bratru zplodil potomka.2
29 Bylo sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný.
30 Potom si ji vzal druhý,
31 třetí a tak dále. Všech sedm jich zemřelo, aniž by zanechali děti.
32 Nakonec pak zemřela i ta žena.
33 Kdo z nich ji tedy bude mít za manželku, až přijde vzkříšení? Vždyť ji mělo všech sedm!“
34 Ježíš jim odpověděl: „Synové tohoto věku se žení a vdávají.
35 Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věku a vzkříšení z mrtvých, se už ale ženit a vdávat nebudou.
36 Také už nebudou moci zemřít – budou totiž jako andělé. Jsou to synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení.
37 A to, že mrtví vstávají, ukázal už Mojžíš u onoho keře, když Hospodina nazývá Bohem Abrahama, Bohem Izáka a Bohem Jákoba.3
38 On přece není Bohem mrtvých, ale živých – pro něj jsou živí všichni!“
39 „Mistře, to jsi řekl dobře,“ poznamenali někteří znalci Písma.
40 Tamti už se ho totiž neodvažovali na nic ptát.

Syn, nebo Pán?

41 Ježíš se jich zeptal: „Jak mohou říkat, že Mesiáš je Davidův syn?
42 Sám David říká v knize Žalmů: ‚Hospodin řekl mému Pánu: Seď po mé pravici,
43 než ti tvé nepřátele k nohám položím.‘4
44 Když ho tedy David nazývá Pánem, jak to může být jeho syn?“
45 Přede všemi lidmi pak řekl svým učedníkům:
46 „Dejte si pozor na znalce Písma, kteří rádi chodí ve slavnostních pláštích, milují zdravení na náměstích, přední sedadla ve shromážděních a čestná místa na večeřích
47 a kteří vyjídají vdovské domy pod záminkou dlouhých modliteb. Takové čeká nejtěžší trest!“
1 Žalm 118:22
2 Deut 25:5–6
3 Exod 3:6
4 Žalm 110:1
© 2019 ERF Medien