Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 A teď vy, boháči – plačte a naříkejte nad bídami, jež vás čekají.
2 Vaše bohatství shnilo, šaty vám sežrali moli,
3 vaše zlato a stříbro zrezivělo. Ta rez bude svědčit proti vám a stráví vaše těla jako oheň. Nahromadili jste si poklad pro poslední dny!
4 Slyšíte? To křičí mzda, kterou jste odepřeli dělníkům, kteří dřeli na vašich polích!1 Volání ženců došlo sluchu Hospodina zástupů!
5 Žili jste na zemi v rozkoši a v požitcích; vykrmili jste se ke dni porážky!
6 Odsoudili jste a zavraždili spravedlivého; on se nebránil.

Soudce přichází

7 Bratři, buďte trpěliví až do Pánova příchodu. Víte, jak rolník očekává drahocennou úrodu země – trpělivě na ni čeká, dokud nepřijde raný i pozdní déšť.
8 I vy tedy buďte trpěliví a pevní. Pánův příchod je blízko.
9 Nestěžujte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli odsouzeni. Hle, Soudce už stojí ve dveřích!
10 Za příklad odolnosti a trpělivosti si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili v Hospodinově jménu.
11 Víte, že říkáme: „Blaze těm, kteří vytrvali.“2 Slyšeli jste o Jobově vytrvalosti a viděli jste, co pro něj nakonec Pán připravil,3 vždyť „Hospodin je nesmírně milosrdný a soucitný.“4
12 Především však, bratři moji, nepřísahejte – ani při nebi, ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou – ale ať vaše „Ano“ znamená ano a „Ne“ ne, abyste nebyli odsouzeni.5

Modlitba dokáže mnoho

13 Má někdo z vás trápení? Ať se modlí. Je někdo šťastný? Ať zpívá chvály.
14 Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší sboru a ti ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu.
15 Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy, bude mu odpuštěno.
16 Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho.
17 Eliáš byl člověk jako my, a když se horlivě modlil, aby nepršelo, na zemi nezapršelo tři a půl roku.
18 Když se pak modlil znovu, nebe vydalo déšť a země úrodu.
19 Bratři moji, může se stát, že někdo z vás zbloudí od pravdy a někdo ho obrátí zpět.
20 Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání jeho duši před smrtí a přikryje množství hříchů.6
1 Lev 19:13; Deut 24:14–15; Mal 3:5
2 Mat 10:22; 24:13
3 Job 42:12–17
4 Exod 34:6; Num 14:18
5 Mat 5:34–37
6 Přís 10:12 (1.Pet 4:8)
© 2019 ERF Medien