Nápověda

Bible, překlad 21. století

Staré a nové já

1 Když jste byli vzkříšeni s Kristem, vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po Boží pravici.
2 Myslete na nebeské věci, ne na pozemské,
3 vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu.
4 Až se ukáže Kristus, váš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy.
5 Umrtvěte proto své pozemské sklony1 – smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost (což je modlářství),
6 neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi2 Boží hněv.
7 I vy jste se tak dříve chovali; kdysi jste takto žili.
8 Teď ale to všechno – zuřivost, hněv, zášť, urážky i sprosté řeči – odstraňte ze svých úst.
9 Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky
10 a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele.
11 Zde už není žádný Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar a divoch,3 otrok a svobodný. Všechno a ve všech je Kristus!
12 Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí.
13 Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.
14 Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti.
15 Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj – právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte vděční.
16 Slovo Kristovo ať ve vás přebývá v hojnosti. Navzájem se ve vší moudrosti vyučujte a napomínejte. S vděčností v srdci zpívejte Bohu žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně.
17 Cokoli děláte, ať už ve slovech či skutcích, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu Otci.

Bůh nikomu nestraní

18 Ženy, poddávejte se svým mužům, jak se v Pánu sluší.
19 Muži, milujte své ženy a nebuďte k nim hrubí.
20 Děti, poslouchejte vždy své rodiče – tak se to Pánu líbí.
21 Otcové, nepřivádějte své děti svým hněvem k zoufalství.
22 Služebníci, poslouchejte vždy své pozemské4 pány. Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale s upřímným srdcem a z úcty k Pánu.
23 Cokoli děláte, čiňte to celou duší, jako Pánu, a ne lidem.
24 Vězte, že vaší odplatou bude dědictví od Pána; a Pán, jemuž sloužíte, je Kristus.
25 Odplata nespravedlivých však bude odpovídat jejich nespravedlnosti. Bůh nestraní nikomu.
1 dosl. údy
2 na neposlušné lidi v někt. rukopisech chybí (srov. Ef 5:6)
3 dosl. Skytha
4 dosl. tělesné
© 2019 ERF Medien