Help

Bible, překlad 21. století

Výzva ke spravedlnosti

1 Milujte spravedlnost, vládcové země, smýšlejte o Hospodinu dobře a hledejte ho upřímným srdcem.
2 On se dá najít těm, kdo ho nepokoušejí, a ukazuje se těm, kdo mu nejsou nevěrní.
3 Křivé myšlenky ale od Boha odlučují a pokoušená Moc usvědčuje hlupáky.
4 Do lstivé duše moudrost nevstoupí, neusadí se v těle, jemuž vládne hřích.
5 Svatý duch poučení prchá před každou lstí, vyhýbá se nerozumným myšlenkám a pod tlakem nespravedlnosti umlká.
6 Moudrost je lidumilný duch, rouhače však za jeho slova potrestá, Bůh je totiž svědkem skrytých myšlenek, skutečným strážcem srdce člověka a posluchačem jeho jazyka.
7 Hospodinův duch naplňuje svět, obepíná vše a žádný hlas mu neujde.
8 Proto neunikne nikdo, kdo mluví ničemně, trestající spravedlnost ho nemine!
9 Úvahy bezbožníka vyjdou najevo: k Hospodinu dojde zvuk jeho slov, aby byla odsouzena jeho nepravost.
10 Boží žárlivé ucho slyší vše, ani reptání šeptem mu neujde.
11 Proto dejte pozor na marné reptání a chraňte svůj jazyk od pomluvy, neboť ani tajné slovo není bez odezvy a prolhaná ústa zabíjejí duši.
12 Nechoďte smrti naproti svým bludným životem a svými skutky se nevystavujte záhubě.
13 Bůh totiž neučinil smrt a záhuba živých ho netěší.
14 Vše stvořil k bytí: tvorové světa se zrodili ke spáse a není v nich žádný zhoubný jed. Podsvětí světu nevládne,
15 vždyť spravedlnost nikdy nezemře!

Smrtelný omyl bezbožných

16 Bezbožníci ale přivolávají smrt svými skutky i slovy; mají ji za přítelkyni, a tak prahnou po ní. I smlouvu s ní už uzavřeli,1 a tak jí propadnou, jak si zaslouží.
1 Iza 28:15
© 2019 ERF Medien