Nápověda

Bible, překlad 21. století

Efraim

1 Díl, který losem připadl synům Josefovým, se táhne od Jordánu naproti Jerichu východně od jerišských vod, stoupá pouští od Jericha vzhůru do hor k Bet-elu
2 a od Bet-elu (což je Luz)1 pokračuje k území Arkijců do Atarotu.
3 Pak sestupuje na západ k území Jafletejců až po oblast Dolního Bet-choronu a dále ke Gezeru, až dosáhne ke Středozemnímu moři.
4 Toto dědictví získali Josefovi synové Manases a Efraim.
5 A toto je území, které pro své rody získali synové Efraimovi: Hranice jejich dědictví vede na východě od Atarot-adaru až k Hornímu Bet-choronu.
6 Potom hranice vede k moři. Od Michmetatu na severu se hranice stáčí na východ u Taanat-šíla a míjí ho východně od Janoachu.
7 Za Janoachem klesá k Atarotu a Naaratu, dotýká se Jericha a vybíhá k Jordánu.
8 Západně od Tapuachu vede hranice potokem Kána, než dosáhne k moři. To je dědictví Efraimova pokolení pro jejich rody.
9 Navíc byla pro Efraimovy syny vyčleněna města uprostřed dědictví synů Manasesových; všechna ta města byla i s osadami.
10 Nevyhnali ale Kanaánce bydlící v Gezeru. Proto Kanaánci zůstali uprostřed Efraima až dodnes a vykonávají nucené práce.
1 podle LXX (MT: od Betelu vede k Luzu); srov. Jozue 18:13
© 2018 ERF Medien