Nápověda

Bible, překlad 21. století

Juda

1 Díl, který losem připadl Judovu pokolení pro jejich rody, dosahoval na jihu až k edomské hranici, až k poušti Cin úplně na jihu:
2 Jejich jižní hranice vede od zálivu na jižním konci Mrtvého moře,
3 vybíhá na jih k průsmyku Akrabim, pokračuje k Cinu, stoupá jižně od Kádeš-barné, prochází Checronem, vystupuje k Adaru, stáčí se ke Karce
4 a pokračuje k Acmoně. Dál pak hranice vede Egyptským potokem, až dosáhne ke Středozemnímu moři. To je jejich1 jižní hranice.
5 Východní hranici tvoří Mrtvé moře až po ústí Jordánu. Severní hranice začíná od zálivu, kde se Jordán vlévá do Mrtvého moře,
6 odkud pak stoupá k Bet-chogle, prochází severně od Bet-aravy a vystupuje ke kameni Rubenova syna Bohana.
7 Hranice pak stoupá z údolí Achor k Debiru a dále na sever, kde se stáčí ke Gelilotu2 naproti průsmyku Adumim na jižní straně údolí; dále hranice pokračuje podél vod En-šemeše, až dosáhne k En-rogelu.
8 Potom se zvedá údolím Ben-hinom jižně od skalního hřebene Jebusejců (což je Jeruzalém) a míří k vrcholu hory, jež se tyčí ze západu nad údolím Hinom na severním konci údolí Refaim.
9 Od vrcholu té hory vede hranice k vodnímu prameni Neftoach, míří k městům pohoří Efron a dále k Baale (což je Kiriat-jearim).
10 Hranice se pak stáčí okolo Baaly na západ k hoře Seír, pokračuje podél severního svahu hory Jearim (což je Kesalon), dále klesá k Bet-šemeši a prochází Timnou.
11 Potom hranice míří k severnímu svahu Ekronu, vede k Šikeronu, přechází horu Baala a pokračuje na Jabneel, než dosáhne k moři.
12 Západní hranici tvoří Středozemní moře a jeho pobřeží. To jsou hranice okolo synů Judových podle jejich rodů.
13 Kálebovi, synu Jefunovu, dal Jozue podle Hospodinova příkazu podíl uprostřed synů Judových – Kiriat-arbu, což je Hebron. (Ten Arba byl otcem Anaka.)
14 Káleb odsud vyhnal trojici Anakových synů: Šešaje, Achimana a Talmaje, potomky Anakovy,
15 a táhl odtud dál proti obyvatelům Debiru (dříve nazývanému Kiriat-sefer).
16 Káleb tehdy řekl: „Kdo udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu.“
17 Dobyl ho Otniel, syn Kálebova bratra Kenaze, a tak mu Káleb dal svou dceru Aksu za ženu.
18 Jednou za ním přišla a nabádala ho, ať jejího otce žádá o pole. Když sesedla z osla, Káleb se jí zeptal: „Co bys ráda?“
19 „Dej mi, prosím, dárek,“ odpověděla. „Vždyť jsi mi dal zem v negevské poušti. Kéž bys mi dal studánky s vodou.“ A tak jí dal studánky – Horní i Dolní Gulot.
20 Toto je dědictví pokolení Juda pro jejich rody:
21 V Negevu úplně na jihu dostalo pokolení Juda následující města u edomské hranice: Kabceel, Eder, Jagur,
22 Kina, Dimona, Adada,
23 Kedeš, Chacor, Jitnan,
24 Zif, Telem, Bealot,
25 Chacor-chadata, Keriot-checron (což je Chacor),
26 Amam, Šema, Molada,
27 Chacar-gada, Chešmon, Bet-pelet,
28 Chacar-šual, Beer-šeba, Biziotia,
29 Baala, Ijim, Ecem,
30 Eltolad, Kesil, Chorma,
31 Ciklag, Madmana, Sansana,
32 Levaot, Šilchim, Ajin a Rimon – celkem dvacet devět měst s jejich osadami.
33 V podhůří: Eštaol, Corea, Ašna,
34 Zanoach, En-ganim, Tapuach, Enam,
35 Jarmut, Adulam, Socho, Azeka,
36 Šaaraim, Aditaim, Gedera a Gederotaim – celkem čtrnáct měst s osadami.
37 Dále: Cenan, Chadaša, Migdal-gád,
38 Dilhan, Micpe, Jokteel,
39 Lachiš, Bockat, Eglon,
40 Kabon, Lachmas, Kitliš,
41 Gederot, Bet-dagon, Naama a Makeda – celkem šestnáct měst s osadami.
42 Dále: Libna, Eter, Ašan,
43 Jiftach, Ašna, Neciv,
44 Keila, Achzíb a Mareša – celkem devět měst s osadami.
45 Dále Ekron, jeho vesnice a osady,
46 na západ od Ekronu celé okolí Ašdodu i s osadami,
47 také Ašdod s jeho vesnicemi a osadami a Gaza s jejími vesnicemi a osadami až k Egyptskému potoku a k pobřeží Středozemního moře.
48 Na horách: Šamir, Jatir, Socho,
49 Dana, Kiriat-sana (což je Debir),
50 Anav, Eštemo, Anim,
51 Gošen, Cholon a Gilo – celkem jedenáct měst s osadami.
52 Dále: Arab, Duma, Ešean,
53 Janim, Bet-tapuach, Afeka,
54 Chumta, Kiriat-arba (což je Hebron) a Cior – celkem devět měst s osadami.
55 Dále: Maon, Karmel, Zif, Juta,
56 Jizreel, Jokdeam, Zanoach,
57 Kajin, Gibea a Timna – celkem deset měst s osadami.
58 Dále: Chalchul, Bet-cur, Gedor,
59 Maarat, Bet-anot a Eltekon – celkem šest měst s osadami.
60 Dále: Kiriat-baal (což je Kiriat-jearim) a Raba – dvě města s osadami.
61 Na poušti: Bet-arava, Midin, Sekaka,
62 Nibšan, Ir-melach a En-gedi – celkem šest měst s osadami.
63 Synové Judovi ale nedokázali vyhnat Jebusejce bydlící v Jeruzalémě. Proto Jebusejci zůstali v Jeruzalémě s Judovými syny až dodnes.
1 podle LXX (MT: vaše)
2 podle Syr (MT: ke Gilgalu); srov. Jozue 18:17
© 2018 ERF Medien