Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

Bible, překlad 21. století

Cesta, pravda a život

1 „Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne.
2 V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.
3 Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.
4 Víte, kam jdu, a cestu znáte.“
5 „Pane, nevíme, kam jdeš,“ přerušil ho Tomáš. „A jak můžeme znát cestu?“
6 „Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
7 Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce.1 Od nynějška už ho znáte a viděli jste ho!“
8 „Pane,“ řekl mu Filip, „stačí, když nám ukážeš Otce.“
9 „Filipe,“ odvětil Ježíš, „tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi mě? Kdo viděl mě, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce‘?
10 Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To Otec, který ve mně přebývá, on působí ty skutky.
11 Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně, už jen kvůli těm skutkům věřte.
12 Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, bude dělat skutky, které dělám já. A bude dělat ještě větší skutky, neboť odcházím k Otci.
13 O cokoli poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu.
14 Když mě budete o něco prosit v mém jménu, já to udělám.“

Jiný Utěšitel

15 „Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání.
16 Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky,
17 totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás.
18 Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám.
19 Ještě kratičko a svět mě neuvidí, ale vy mě uvidíte. Protože já žiji, budete žít i vy.
20 V ten den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně a já ve vás.
21 Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a dám se mu poznat.“
22 Juda (ne ten Iškariotský) mu řekl: „Pane, proč se chceš dát poznat nám, a ne světu?“
23 Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo; můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a zůstaneme u něj.
24 Kdo mě nemiluje, nezachová moje slova. A slovo, které slyšíte, není mé, ale Toho, který mě poslal, Otcovo.
25 To vše jsem vám říkal, dokud jsem žil u vás.
26 Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl.
27 Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.
28 Slyšeli jste mě říci: ‚Odcházím a zase k vám přijdu.‘2 Kdybyste mě milovali, byli byste rádi, že jdu k Otci, neboť můj Otec je větší než já.
29 Řekl jsem vám to teď, předtím než se to stane, abyste, až se to stane, uvěřili.
30 Už s vámi nebudu dlouho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Nemá na mně nic,
31 ale přichází, aby svět poznal, že miluji Otce a že jednám, jak mi Otec přikázal. Vstaňte, pojďme odsud.“
1 Někt. rukopisy Jestliže jste poznali mě, poznáte i mého Otce.
2 Jan 14:3
© 2019 ERF Medien