Help

Bible, překlad 21. století

Nabukadnezar chystá válku

1 Ve dvanáctém roce vlády asyrského krále Nabukadnezara vládnoucího ve velikém městě Ninive1 vybudoval médský král Arfaxad2 vládnoucí v Ekbatanech
2 kolem svého města hradby. Z kamenných kvádrů tři lokte širokých a šest loktů dlouhých3 vystavěl hradby sedmdesát loktů vysoké a padesát loktů široké.
3 Nad branami města vztyčil hradební věže do výšky sto loktů se základy šedesát loktů našíř.
4 Městské brány, které vystavěl, byly sedmdesát loktů vysoké a čtyřicet loktů široké, aby jimi mohla vyrážet jeho jízdní vojska4 i sešikovaná pěchota.
5 V oněch dnech král Nabukadnezar rozpoutal na rozlehlé planině v kraji Ragau proti Arfaxadovi válku.
6 Na jeho stranu se ale postavili všichni obyvatelé hor a všichni, kdo bydleli podél Eufratu, Tigridu a Hydaspu5 a také v rovinách, kde vládl elymský král Arioch; do řad Cheleudovců6 se tak shromáždilo mnoho národů.
7 Asyrský král Nabukadnezar proto poslal ke všem obyvatelům Persie a ke všem, kdo žili na západě – k obyvatelům Kilikie, Damašku, Libanonu a Antilibanonu, ke všem, kdo žili podél mořského pobřeží,
8 k národům na Karmelu, v Gileádu, v Horní Galileji i na veliké pláni Esdraelon,7
9 ke všem obyvatelům Samaří a jeho měst, za Jordán k Jeruzalému, Bataně, Chelúsu, Kádeši a až k egyptské řece – k Dafné a Ramesesu a k celé zemi Gošen
10 až za Soan a Memfis, ke všem obyvatelům Egypta až k hranicím Etiopie.
11 Obyvatelé všech těch zemí ale na výzvu asyrského krále Nabukadnezara nedbali a nepřišli válčit po jeho boku, protože se ho nebáli. Nepřikládali mu žádnou váhu a jeho posly poslali s nepořízenou potupně zpět.
12 Nabukadnezar se tehdy velice rozhněval na celou zemi a přísahal při svém trůnu a při svém království, že se pomstí a že svým mečem vyplení všechny kraje Kilikie, Damašku a Sýrie i obyvatele Moábu a syny Amonovy, celé Judsko i obyvatele Egypta – všechny, kdo žili mezi oběma moři.8

Vítězství nad Arfaxadem

13 V sedmnáctém roce vytáhl Nabukadnezar se svým vojskem proti králi Arfaxadovi do bitvy a porazil jej. Celé Arfaxadovo vojsko, celou jeho jízdu i všechny jeho vozy obrátil na útěk,
14 zmocnil se jeho měst a došel až k Ekbatanám. Dobyl hradební věže, vydrancoval ulice města a jeho dřívější slávu obrátil v potupu.
15 V horách Ragau pak zajal Arfaxada, probodal ho kopími a jednou provždy ho zničil.
16 Pak se s vojskem a se všemi, kdo se k němu přidali – s celým tím ohromným množstvím válečníků – vrátil do Ninive a tam s celou svou armádou odpočíval a hodoval sto dvacet dní.
1 Nabukadnezar (604–562 př. n. l.) byl ve skutečnosti babylonský, nikoli asyrský král. Ninive bylo zničeno už roku 612 př. n. l.
2 Panovník z jiných pramenů neznámý.
3 1 loket = asi 0,5 m; tak i dále.
4 Podle textu Sinajského kodexu vojska jejich vozů. Ostatní významné kodexy: vojska jeho velmožů.
5 Řeka Džihlam v severozápadní Indii a Pákistánu.
6 Zřejmě míněni Chaldejci.
7 Esdraelon je řecká varianta názvu údolí Jizreel (známé též jako pláň Megido).
8 Tj. od Středozemního moře po Perský záliv.
© 2019 ERF Medien