Nápověda

Bible, překlad 21. století

Radujte se vždycky

1 Jak vás miluji, jak po vás toužím, bratři moji! Jste mou radostí a korunou! Takto tedy stůjte v Pánu, milovaní.
2 Prosím Evodii a prosím Syntychu, aby měly stejné smýšlení v Pánu.
3 Ano, prosím i tebe, věrný spojenče, abys jim pomáhal. Bojovaly přece za evangelium spolu se mnou, s Klementem a s mými dalšími spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života.
4 Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se!
5 Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko.
6 O nic nemějte starost,1 ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha,
7 a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
8 Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýšlejte.
9 Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi.

Kristus mě posiluje

10 Udělalo mi v Pánu velikou radost, že váš zájem o mě konečně znovu vzklíčil. Zájem jste měli už dříve, ale chyběla příležitost.
11 Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem; naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen.
12 Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek.
13 Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.
14 Zachovali jste se ale krásně, že jste mi pomohli v tísni.
15 Vy Filipští sami víte, jak to bylo v počátcích evangelia, když jsem se vydal na cestu z Makedonie. Žádná církev se nepodílela na mých výdajích a příjmech, jen vy jediní.
16 I do Tesaloniky jste mi vícekrát poslali na mé potřeby.
17 Neříkám to proto, že bych toužil po darech; toužím ale, aby rostl zisk, který se připisuje na váš účet.
18 Potvrzuji, že jsem vše dostal a ještě mi zbývá; mé potřeby jsou naplněny, když jsem od Epafrodita přijal, co jste poslali – je to líbezná vůně, oběť, která je Bohu vzácná a příjemná.
19 Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši.
20 Našemu Bohu a Otci buď i sláva na věky věků! Amen.
21 Pozdravte všechny svaté v Kristu Ježíši. Pozdravují vás bratři, kteří jsou tu se mnou.
22 Pozdravují vás všichni svatí, zvláště ti z císařova dvora.
23 Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem.2
1 Mat 6:25; Luk 12:22
2 Někt. rukopisy přidávají Amen.
© 2019 ERF Medien