Nápověda

Bible, překlad 21. století

Boží břitva

1 „Synu člověčí, vezmi si ostrý meč a jako holičskou břitvou si jím ohol vlasy i vousy. Potom si vezmi váhu a rozděl je na díly.
2 Až uplynou dny tvého obléhání, spálíš jich třetinu na ohni uprostřed města, třetinu rozsekáš mečem kolem něj a třetinu rozptýlíš do větru, neboť je poženu s taseným mečem.1
3 Hrstku z nich ale vezmi a schovej do cípu svého pláště.
4 I z nich pak ještě odeber, hoď je do ohně a nech je tam shořet. Plamen z nich zachvátí celý dům Izraele!
5 Tak praví Panovník Hospodin: To je Jeruzalém. Postavil jsem ho doprostřed národů a obklopil ho zeměmi.
6 On se však vzpíral mým zákonům a pravidlům ještě hůř než národy a země v jeho okolí. Zavrhli totiž mé zákony a neřídili se mými pravidly.
7 A proto tak praví Panovník Hospodin: Bouříte se ještě víc než okolní národy. Neřídíte se mými pravidly, neplníte mé zákony – neřídíte se dokonce ani pravidly národů ve svém okolí!
8 A proto tak praví Panovník Hospodin: Já, ano já jsem proti tobě, Jeruzaléme! Před očima národů na tobě vykonám své soudy.
9 Kvůli všem tvým ohavnostem v tobě provedu, co jsem neprovedl nikdy dřív a neprovedu už nikdy víc.
10 Rodiče v tobě budou jíst děti a děti jíst své rodiče!2 Vykonám nad tebou své rozsudky a všechny tvé přeživší rozptýlím na všechny strany.
11 Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, protože jsi poskvrnil mou svatyni všelijakými svými nechutnostmi a ohavnostmi, já sám tě jako břitvou oholím. Neslituji se, neušetřím tě!
12 Třetina v tobě pomře morem a zajde hladem, třetina kolem tebe padne mečem a třetinu rozptýlím na všechny strany; s taseným mečem je poženu.
13 Teprve tehdy se můj hněv vybouří, mé rozhořčení proti nim se utiší a dojdu úlevy. Až můj hněv proti nim opadne, poznají, že jsem ve svém horlení promluvil já Hospodin.
14 Obrátím tě v trosky a budeš na posměch okolním národům před očima všech kolemjdoucích.
15 Až nad tebou ve svém hněvu, rozhořčení a trestající zlobě vykonám své rozsudky, staneš se nadávkou a posměškem, varováním a odstrašujícím příkladem pro národy okolo.3 To říkám já Hospodin.
16 Vystřelím na vás kruté šípy smrtelného hladu, vystřelím je k vaší záhubě.4 Naložím vám hladu víc a víc a odříznu vás od chleba.
17 Pošlu na vás hladomor a dravou zvěř, která tě připraví o děti. Přejde přes tebe mor a krev a přivedu na tebe meč. To říkám já Hospodin.“
1 Lev 26:33
2 Lev 26:29; Deut 28:53–57; Jer 19:9
3 Lev 26:31–32; Deut 28:37; 1.Král 9:6–9
4 Deut 32:23–24
© 2018 ERF Medien