Nápověda

Bible, překlad 21. století

Svatý díl země

1 „Až si budete rozdělovat zemi na dědičné podíly, odevzdáte ze země svatý díl Hospodinu. Celé toto území o délce 25 000 loktů a šířce 20 0001 loktů bude svaté.
2 (Z něj bude pro svatyni vyčleněn čtverec o straně 500 loktů, lemovaný pruhem volné země širokým 50 loktů.)2
3 Z uvedené výměry odměříš svatosvatý díl 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký, v němž bude stát svatyně.
4 Bude to svatý díl země určený kněžím sloužícím ve svatyni, kteří přistupují k Hospodinu, aby mu sloužili. Zde bude místo pro jejich domy a svaté místo pro svatyni.
5 Další 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký díl země připadne levitům sloužícím u chrámu. Zde jim budou patřit města k bydlení.3
6 Díl země sousedící se svatým podílem dáte do majetku města. Bude 5000 loktů široký a 25 000 loktů dlouhý a bude patřit celému domu Izraele.
7 Území po obou stranách svatého podílu a majetku města připadne vládci. Bude se prostírat od jejich západního okraje na západ a od jejich východního okraje na východ. Po délce bude od západní hranice až po východní sousedit vždy s jedním z kmenových podílů.
8 Toto území bude v Izraeli jeho vlastnictvím. Moji vládci už nebudou utiskovat můj lid; nechají zbytek země jednotlivým kmenům domu Izraele.“

Výběr obětních dávek

9 Tak praví Panovník Hospodin: „Dost už, izraelští vládci! Zřekněte se útlaku a násilí, řiďte se právem a spravedlností a přestaňte odírat můj lid, praví Panovník Hospodin.
10 Mějte poctivé váhy,4 poctivou efu a poctivý bat.5
11 Efa i bat ať mají stejnou míru; bat je desetina chomeru a také efa je desetina chomeru. Základní jednotkou ať je chomer.6
12 Šekel7 ať váží dvacet ger. Dvacet a pětadvacet a patnáct šekelů ať vám vydá za hřivnu.8
13 Toto bude vaše obětní dávka: šestina efy z každého chomeru pšenice a šestina efy z každého chomeru ječmene.9
14 Předepsaná dávka oleje (měřeno batem) bude desetina batu z každého koru10 (jako deset batů tvoří chomer, tak také deset batů tvoří kor11).
15 Dále pak jedna z každých dvou set ovcí na svěžích izraelských pastvinách. To vše se použije na moučné, zápalné a pokojné oběti ke smíření za lid, praví Panovník Hospodin.
16 Všechen lid země bude tuto obětní dávku odevzdávat vládci.
17 Vládce pak bude dodávat zápalné i moučné oběti a úlitby o svátcích, novoluních, sobotách a vůbec o všech slavnostech domu Izraele. Postará se o oběti za hřích stejně jako o moučné, zápalné i pokojné oběti ke smíření za dům Izraele.“

Oběti při výročních slavnostech

18 Tak praví Panovník Hospodin: „Prvního dne prvního měsíce vezmeš mladého býčka bez vady a očistíš svatyni od hříchu.
19 Kněz vezme trochu krve z oběti za hřích a potře jí veřeje chrámu, čtyři hrany horního stupně oltáře a veřeje brány vnitřního nádvoří.
20 Totéž uděláš i sedmého dne onoho měsíce za každého, kdo zhřešil nechtěně nebo z nevědomosti. Tak očistíte chrám.
21 Čtrnáctého dne prvního měsíce budete slavit Hod beránka.12 Po sedm dní této slavnosti se budou jíst nekvašené chleby.
22 Toho dne vládce přinese za sebe i za všechen lid země býčka jako oběť za hřích.
23 Po sedm dní této slavnosti bude denně přinášet sedm býků a sedm beranů bez vady jako zápalnou oběť Hospodinu a jednoho kozla denně jako oběť za hřích.
24 Jako moučnou oběť přidá ke každému býku a beranu efu mouky a ke každé efě přidá hin13 oleje.
25 Totéž bude přinášet po sedm dní slavnosti začínající patnáctého dne sedmého měsíce:14 jak oběti za hřích, tak zápalné i moučné oběti a olej.“
1 podle LXX (MT: 10 000); jednotkou je dlouhý loket (Eze 40:5), území tedy měří asi 13 × 10,5 km
2 Eze 42:20
3 podle LXX (MT: dvacet místností)
4 Lev 19:36; Přís 11:1; 20:23
5 1 efa (sypké látky) = 1 bat (tekutiny) = asi 22 l
6 1 chomer = asi 220 l
7 1 šekel = asi 11,5 g
8 1 hřivna = 60 šekelů = 684 g (běžná hřivna však vážila jen 50 šekelů, tj. 570 g)
9 tj. vždy jedna šedesátina z úrody
10 tj. jedna setina z vyprodukovaného oleje
11 podle Vul (MT: chomer)
12 Exod 12:1–28
13 1 hin = asi 3,6 l
14 tj. Slavnost stánků (Lev 23:33–36; 39–43; Num 29:12–38; Deut 16:13–15)
© 2018 ERF Medien