Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Vtom se mě zmocnil Duch a přenesl mě k východní bráně Hospodinova domu, k té, která je obrácená na východ. A hle - v průchodu brány stálo pětadvacet mužů. Uprostřed nich jsem uviděl vůdce lidu Jaazaniáše, syna Azurova, a Pelatiáše, syna Benajášova.
2 "Synu člověčí," řekl mi Hospodin, "tito muži plánují hanebnosti a domlouvají zlá rozhodnutí pro město.
3 Říkají: ‚Nemají se právě teď stavět domy? Máme se ve městě jako masíčko v hrnci.'
4 Proto prorokuj proti nim. Prorokuj, synu člověčí!"
5 Tehdy na mě padl Duch Hospodinův. "Mluv!" řekl mi. "Tak praví Hospodin: Tohle říkáte, dome izraelský; já ale vím i to, co vás v duchu napadá.
6 Povraždili jste v tomto městě tolik lidí, že ve všech ulicích leží mrtvoly!
7 Proto tak praví Panovník Hospodin: Mrtvoly, které jste nechali padnout ve městě, ty jsou to maso a město je ten hrnec; já vás z něj ale vyženu.
8 Báli jste se meče a já na vás meč uvedu, praví Panovník Hospodin.
9 Vyženu vás z města ven a vydám vás do rukou cizáků. Tak nad vámi vykonám své rozsudky.
10 Padnete mečem. Budu vás soudit na izraelském území a tehdy poznáte, že já jsem Hospodin.
11 Už vám nebude ve městě jako masíčku v hrnci. Budu vás soudit na izraelském území
12 a tehdy poznáte, že já jsem Hospodin. Neřídíte se totiž mými pravidly a neplníte mé zákony, ale řídíte se pravidly národů ve vašem okolí!"
13 A zatímco jsem prorokoval, Pelatiáš, syn Benajášův, zemřel. Padl jsem proto na tvář a hlasitě jsem úpěl: "Ach ne, Hospodine, Pane můj! To chceš skoncovat s pozůstatkem Izraele?"
14 Dostal jsem slovo Hospodinovo:
15 "Synu člověčí! Obyvatelé Jeruzaléma říkají o tvých bratrech, o tvých vlastních příbuzných a vůbec o celém domu Izraele: ‚Jsou daleko od Hospodina. Země teď patří nám.'
16 Proto řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Ano, zahnal jsem je daleko mezi národy, ano, rozprášil jsem je po zemích. V zemích, kam přišli, se jim ale sám nakrátko stanu svatyní.
17 Proto řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Shromáždím vás z národů a posbírám vás ze zemí, do nichž jste byli rozptýleni, a dám vám izraelskou zemi.
18 Až tam přijdou, odstraní odtud všechny ohavnosti a nechutnosti.
19 Dám jim jedno srdce a do nitra jim vložím nového ducha. Vezmu jim z těla srdce z kamene a dám jim srdce z masa,
20 aby se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony a jednali podle nich. Tehdy budou mým lidem a já budu jejich Bohem.
21 Ale těm, jejichž srdce tíhne k ohavnostem a nechutnostem, takovým obrátím jejich cesty na hlavy, praví Panovník Hospodin."
22 Vtom cherubové s koly po bocích a se slávou Boha Izraele nad sebou zvedli křídla.
23 Hospodinova sláva se vznesla zprostřed města a stanula nad horou východně od města.
24 Ve vidění, které jsem dostal od Božího Ducha, se mě Duch zmocnil a přenesl mě k vyhnancům v Babylonii. Potom mi to vidění zmizelo
25 a já jsem vyhnancům pověděl všechno, co mi Hospodin ukázal.
© 2017 ERF Medien