Help

Bible, překlad 21. století

Kýrův edikt

1 Prvního roku perského krále Kýra1 se naplnilo Hospodinovo slovo řečené ústy Jeremiáše.2 Hospodin podnítil ducha perského krále Kýra, aby po celé své říši dal rozhlásit slovem i písmem:
2 Tak praví Kýros, král perský: Hospodin, Bůh nebes, jenž mi dal všechna království země, mi uložil, abych mu vystavěl dům v judském Jeruzalémě.
3 Kdokoli mezi vámi patří k jeho lidu, Bůh buď s ním. Smíte odejít do Jeruzaléma v Judsku a stavět tam dům Hospodinu, Bohu Izraele, Bohu, který je v Jeruzalémě.
4 Kdokoli z jeho vyhnanců bude potřebovat pomoc k návratu, nechť jej obyvatelé v místě jeho bydliště podpoří stříbrem i zlatem, zbožím a dobytkem spolu s dobrovolnou obětí pro dům Boha, který je v Jeruzalémě.
5 Představitelé otcovských rodů Judy a Benjamína, stejně jako kněží a levité i všichni, jejichž ducha Hospodin probudil, se tedy vydali stavět Hospodinův chrám v Jeruzalémě.
6 Všichni z jejich okolí je vybavili stříbrnými a zlatými předměty, zbožím a dobytkem i drahocennostmi a k tomu přidali své dobrovolné oběti.
7 Sám král Kýros vydal předměty z Hospodinova domu, které Nabukadnezar přinesl z Jeruzaléma3 a které uložil v chrámu svého boha.
8 Perský král Kýros je svěřil pokladníku Mitredatovi, který je podle seznamu předal judskému knížeti Šešbacarovi.
9 Zde je jejich výčet: nádoby zlaté 30 nádoby stříbrné 1000 síta 29
10 mísy zlaté 30 mísy stříbrné dvojité 410 nádoby ostatní 1000.
11 Celkem to bylo 5400 zlatých a stříbrných předmětů. To vše přinesl Šešbacar s sebou, když se vyhnanci vraceli z Babylonu do Jeruzaléma.
1 Kýros II. Veliký (559–530 př. n. l.), jeho první rok se zde počítá od jeho dobytí Babylonu 539 př. n. l.
2 Jer 25:11–14; 29:10–14 (srov. 2.Let 36:22–23)
3 2.Král 25:13–17
© 2019 ERF Medien