Nápověda

Bible, překlad 21. století

Zahynu-li, zahynu

1 Když se Mordechaj dozvěděl o všem, co se stalo, roztrhl svůj oděv, oblékl se pytlovinou, posypal se popelem a s hlasitým a hořkým nářkem vyšel do města.
2 Dostal se ale jen ke královské bráně; do paláce totiž nikdo oblečený v pytlovině nesměl.
3 (V každé jednotlivé provincii, kamkoli dorazilo královské nařízení, nastal u Židů veliký smutek a půst, pláč a nářek. Mnozí si stlali v popelu a pytlovině.)
4 Za Ester přišla její děvčata a eunuchové, aby jí to oznámili. Královna se zděsila. Poslala Mordechajovi šaty, aby se oblékl a odložil pytlovinu, ale on odmítl.
5 Ester si tedy zavolala královského eunucha Hatacha, který jí byl osobně přidělen. Přikázala mu, ať od Mordechaje zjistí, co se děje a proč se tak chová.
6 Hatach tedy vyšel za Mordechajem na náměstí před královský palác.
7 Mordechaj mu pověděl o všem, co ho potkalo, i kolik přesně stříbra slíbil Haman vyplatit do králových pokladnic za vyhlazení Židů.
8 Dal mu i opis zákonného ediktu vydaného v Súsách ohledně jejich vyhubení. Ať ho ukáže Ester a všechno jí poví. Ať jí vzkáže, že má jít za králem orodovat u něj za svůj národ a vyprosit jeho milost.
9 Hatach se vrátil a pověděl Ester, co říkal Mordechaj.
10 Ester pak poslala Hatacha zpět za Mordechajem s odpovědí:
11 „Kdokoli, ať muž či žena, se bez pozvání přiblíží ke králi do vnitřní dvorany, pro takového platí jediný zákon: zemře! To vědí všichni královi dvořané i lid v říšských provinciích. Jen ten, na koho by král ukázal zlatým žezlem, smí žít. A já jsem ke králi nebyla pozvána už třicet dní!“
12 Když byl Mordechajovi doručen vzkaz od Ester,
13 poslal jí tuto odpověď: „Nemysli si, že v královském domě jako jediná ze všech Židů vyvázneš.
14 Budeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde spásná pomoc odjinud, ale ty i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo ví? Snad jsi dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato.“
15 Ester na to Mordechajovi odpověděla:
16 „Jdi a shromáždi všechny Židy v Súsách. Ať se za mne postí tři dny – ať nejedí ani nepijí ve dne ani v noci. I já a mé dívky se takto budeme postit. Potom půjdu ke králi, ačkoli je to proti zákonu. A zahynu-li, zahynu.“
17 Mordechaj tedy šel a udělal přesně, co mu Ester vzkázala.
© 2018 ERF Medien