Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu1 – tak je to správné.
2 „Cti svého otce i matku,“ to je první přikázání se zaslíbením:
3 „aby se ti vedlo dobře a abys žil dlouho na zemi.“2
4 Vy, otcové, nedrážděte své děti, ale vychovávejte je v kázni a v Pánově učení.
5 Služebníci, poslouchejte své pozemské pány s posvátnou úctou, s upřímným srdcem, jako Krista.
6 Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží vůli celou duší.
7 Služte s ochotnou myslí jako Pánu, a ne lidem.
8 Vězte, že cokoli kdo učinil dobrého, za to dostane odplatu od Pána, ať už byl otrok nebo svobodný.
9 Vy, páni, se k nim chovejte také tak. Zanechte výhrůžek – víte přece, že jak oni, tak i vy máte Pána v nebesích a ten nestraní nikomu.

Oblečte Boží zbroj

10 Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci.
11 Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům.
12 Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.
13 Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát.
14 Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a
15 obuti připraveností kázat evangelium pokoje.
16 Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho Zlého.
17 Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo.
18 Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté.
19 Modlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a směle oznamovat tajemství evangelia
20 (jehož vyslancem jsem v těchto řetězech), abych je hlásal tak směle, jak mám.
21 Chci, abyste věděli, jak se mi daří a co dělám. Všechno vám to poví milovaný bratr Tychikos, věrný služebník v Pánu.
22 Posílám ho k vám, abyste se dozvěděli, jak se máme, a aby potěšil vaše srdce.
23 Pokoj všem sourozencům a láska s vírou od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista.
24 Boží milost a nesmrtelnost všem, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista! Amen.
1 v Pánu v někt. rukopisech chybí
2 Exod 20:12; Deut 5:16
© 2019 ERF Medien