Nápověda

Bible, překlad 21. století

Vytrvej až do konce

1 „V tom čase povstane Michael, veliký kníže a tvého lidu ochránce. Čas soužení tehdy nastane, jaké dosud nebylo od chvíle, kdy se stali národem. V tom čase bude tvůj lid zachráněn – každý, kdo je zapsán ve knize.1
2 Tehdy se probudí mnozí, kdo v prachu země spí. Jedni k věčnému životu, jiní k hanbě, pro věčnou výstrahu.
3 Moudří budou zářit jasem oblohy; ti, kteří mnohé k spravedlnosti přivádí, budou jak hvězdy navždy, navěky!
4 Ty Danieli, však ta slova zachovej v tajnosti a zapečeť tu knihu pro poslední čas. Mnozí budou procházet sem a tam a poznání se rozroste.“
5 Já Daniel jsem pak spatřil další dva muže – jeden stál na tomto břehu řeky a druhý na protějším.
6 Ten se zeptal muže oděného plátnem,2 stojícího nad hladinou řeky: „Jak dlouho to potrvá? Kdy už ty hrůzy skončí?“
7 Tehdy ten muž oděný plátnem, stojící nad hladinou řeky, zvedl svou pravici i levici k nebi a slyšel jsem, jak přísahá při Věčně živém: „Po času a časech a polovině času,3 až se dovrší útlak svatého lidu, tehdy toto vše skončí.“
8 Já jsem však tomu, co jsem slyšel, nerozuměl. Proto jsem se zeptal: „Jak to všechno dopadne, můj pane?“
9 „Musíš jít, Danieli,“ odpověděl mi. „Ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední čas.
10 Mnozí budou čištěni, běleni a tříbeni. Zlí lidé budou i nadále zlí a nikdo z nich neporozumí. Moudří však porozumějí.
11 Od zrušení každodenní oběti a vztyčení otřesné ohavnosti uplyne 1290 dnů.4
12 Blaze tomu, kdo trpělivě přečká 1335 dnů.
13 Ty však vytrvej až do konce. Potom odpočineš, ale v poslední den vstaneš, abys přijal odplatu.“
1 Exod 32:32–33; Žalm 69:29; 139:16; Mal 3:16 (srov. Luk 10:20; Zjev 20:12–15; 21:27)
2 Dan 10:4–6
3 zřejmě rok, dva roky a půl roku (Dan 7:25)
4 Dan 8:13–14; 9:27; 11:31–32
© 2018 ERF Medien