Help

Bible, překlad 21. století

1 Toto jsou slova knihy, kterou v Babylonu napsal Baruch,1 syn Neriáše, syna Machsejášova, syna Cidkiášova, syna Chasadiášova, syna Chilkiášova,
2 pátého roku poté, co Chaldejci dobyli Jeruzalém a vypálili ho ohněm, sedmého dne v tom měsíci.2

Shromáždění vyhnanců v Babylonu

3 Baruch přečetl slova této knihy před Jekoniášem, synem judského krále Joakima, a přede vším lidem, který si přišel tu knihu poslechnout –
4 před velmoži, princi i staršími a vůbec přede vším lidem od nejmenšího až po největšího – přede všemi, kdo žili v Babylonu na řece Sud.
5 Ti všichni plakali a postili se a modlili se před Hospodinem.
6 Potom shromáždili peníze, každý podle svých možností,
7 a poslali je do Jeruzaléma knězi Joakimovi, synu Chilkiáše, syna Šalomova, a kněžím i všemu lidu, který byl v Jeruzalémě s ním.
8 (Už předtím, desátého dne měsíce sivan,3 Baruch převzal nádoby Hospodinova domu, které byly z chrámu odneseny, aby je dopravil zpět do Judska. Tyto stříbrné nádoby nechal vyrobit judský král Cidkiáš, syn Jošiášův,
9 poté co babylonský král Nabukadnezar4 odvlekl z Jeruzaléma Jekoniáše s předními muži, řemeslníky5, šlechtou i lidem země a odvedl je do Babylonu.)
10 Napsali jim: Hle, posíláme vám peníze. Nakupte za ně celopaly, oběti za hřích a kadidlo, připravte pokrm a přineste na oltář Hospodinu, našemu Bohu.
11 Modlete se přitom za život babylonského krále Nabukadnezara a za život jeho syna Baltazara, ať jsou jejich dny jako dny nebe na zemi.
12 A nám ať Hospodin dá sílu a osvítí naše oči, abychom žili pod záštitou babylonského krále Nabukadnezara a pod záštitou jeho syna Baltazara, abychom jim sloužili po mnohé dny a nalezli u nich milost.
13 Modlete se za nás k Hospodinu, našemu Bohu, protože jsme proti Hospodinu, našemu Bohu, zhřešili a Hospodinův hněv a jeho rozhorlení se od nás dodnes neodvrátily.
14 Přečtěte tuto knihu, kterou vám posíláme, abyste ji veřejně přednesli v Hospodinově domě v den svátku a ve stanovených dnech.

Dnes je nám hanba

15 Řekněte: Hospodinu, našemu Bohu, náleží spravedlnost,6 nám ale – všem Judejcům, obyvatelům Jeruzaléma,
16 našim králům, našim předním mužům, našim kněžím, našim prorokům, našim otcům – nám všem je dnes hanba,
17 neboť jsme zhřešili před Hospodinem.
18 Neposlechli jsme ho, neslyšeli jsme hlas Hospodina, našeho Boha, že máme žít podle nařízení, která nám Hospodin postavil před oči.
19 Ode dne, kdy Hospodin vyvedl naše otce z Egypta, až dodnes jsme Hospodina, našeho Boha, neposlouchali a jeho hlasu jsme nedbali.
20 To proto nás dnes stíhá neštěstí a kletba, kterou Hospodin ohlásil svému služebníku Mojžíšovi v den, kdy vyvedl naše otce z Egypta, aby nám dal zemi oplývající mlékem a medem.
21 Nezaslechli jsme hlas Hospodina, našeho Boha, ve slovech proroků, které nám posílal,
22 ale každý z nás se řídil záměry svého zlého srdce7 – odešli jsme sloužit jiným bohům a páchali jsme, co je v očích Hospodina, našeho Boha, zlé.
1 Jer 32:11–15; 36:4–32; 43:5–7; 45:1–5
2 Jeruzalém padl v srpnu 586 př. n. l. (2.Král 25:8–11; srov. Zach 7:3). Může ovšem jít i o výročí prvního dobytí Jeruzaléma r. 597 př. n. l. (2.Král 24:10–14).
3 Nejspíše červen téhož roku.
4 Nabukadnezar II. (604–562 př. n. l.)
5 Podle Syr a Jer 24:1 (LXX: vězně).
6 Srov. paralelu v Dan 9:7–14.
7 Jer 7:24–26
© 2019 ERF Medien