Help

Bible, překlad 21. století

Můj chrám je v troskách

1 Ve druhém roce vlády krále Dareia,1 prvního dne šestého měsíce,2 přišlo skrze proroka Agea slovo Hospodinovo k judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtielovu, a k veleknězi Jošuovi, synu Jocadakovu:3
2 „Tak praví Hospodin zástupů – Tento lid říká: ‚Ještě nepřišel ten čas; není čas budovat Hospodinův chrám.‘“
3 Proto skrze proroka Agea přišlo slovo Hospodinovo:
4 „Podle vás je tedy čas, abyste si žili ve svých vyzdobených domech, zatímco tento chrám je v troskách?
5 Nuže tak praví Hospodin zástupů: Všimněte si, jak se vám vede.
6 Sejete mnoho, a sklízíte málo. Jíte, a nenajíte se. Pijete, a máte žízeň. Oblékáte se, a vůbec to nehřeje. Kdo něco vydělá, nosí to v měšci děravém.
7 Tak praví Hospodin zástupů: Všimněte si, jak se vám vede!
8 Vypravte se do hor, přivezte dřevo a stavte chrám. Já pak v něm najdu zalíbení, a tak se oslavím, praví Hospodin.
9 Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj dům.
10 Proto nad vámi nebe zadrželo rosu a země zadržela svou úrodu.
11 Přivolal jsem sucho na tuto zemi i na hory, na obilí, víno, olej i na vše ostatní, co roste ze země, a také na lidi, na dobytek a na všechno, na čem pracujete.“
12 Zerubábel, syn Šealtielův, velekněz Jošua, syn Jocadakův, i všechen zbývající lid tehdy poslechli hlas Hospodina, svého Boha, totiž slova proroka Agea, neboť ho poslal Hospodin, jejich Bůh. A lid byl naplněn bázní před Hospodinem.
13 Ageus, Hospodinův posel, pak lidu vyřídil Hospodinovo poselství: „Já jsem s vámi, praví Hospodin.“
14 Hospodin tenkrát roznítil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna Šealtielova, ducha velekněze Jošuy, syna Jocadakova, i ducha všeho zbývajícího lidu. Přišli a dali se do práce na chrámu Hospodina zástupů, svého Boha.
15 Bylo to čtyřiadvacátého dne šestého měsíce.4 Ve druhém roce vlády krále Dareia,
1 perský král Dareios I. (521–486 př. n. l.)
2 29. srpna 520 př. n. l.
3 Ezd 5:1–2
4 21. září 520 př. n. l.
© 2019 ERF Medien