Help

Bible, překlad 21. století

1 Šimon Petr, služebník a apoštol Ježíše Krista, těm, kteří dosáhli stejně vzácné víry jako my díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista:
2 Milost vám a hojný pokoj skrze poznání Boha a Ježíše, našeho Pána.

Účast na Boží povaze

3 Všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali Toho, který nás povolal ve své slávě a ušlechtilosti.
4 Takto nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste skrze ně získali účast na Boží povaze a unikli zkáze, do níž se svět ve své žádostivosti řítí.
5 Proto se ze všech sil snažte přidat ke své víře ušlechtilost, k ušlechtilosti poznání,
6 k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost,
7 ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.
8 Když v těchto věcech porostete, dojdete k poznání našeho Pána Ježíše Krista a to vám zabrání v nečinnosti a neplodnosti.
9 Komu však tyto věci chybí, ten je slepý a krátkozraký, neboť zapomněl na to, jak byl očištěn od svých starých hříchů.
10 Bratři, snažte se stále více potvrzovat své povolání a vyvolení, protože když to budete dělat, nikdy nepadnete.
11 Takto se vám dokořán otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Lampa v temnotách

12 Tyto věci vám chci i nadále bez přestání připomínat, ačkoli je znáte a pevně stojíte v pravdě, kterou jste přijali.
13 Dokud přebývám v tomto stanu, považuji za svou povinnost burcovat vás a upomínat,
14 neboť vím, že stan mého těla bude brzy složen, jak mi oznámil náš Pán Ježíš Kristus.
15 Vynasnažím se tedy, abyste si i po mém odchodu mohli tyto věci stále připomínat.
16 Když jsme vám pověděli o moci našeho Pána Ježíše Krista a o jeho příchodu, nedrželi jsme se vymyšlených bájí, ale mluvili jsme jako očití svědkové jeho slávy.
17 Tu slávu a čest přijal od Boha Otce, když k němu z velkolepé slávy zazněl hlas: „Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil.“1
18 My jsme s ním byli na oné svaté hoře a ten hlas z nebe jsme sami slyšeli.
19 Navíc tu máme nesmírně spolehlivé slovo proroků a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící v temnotách, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka.
20 Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka.
21 Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým.
1 Mat 17:5; Marek 9:7; Luk 9:35
© 2019 ERF Medien