Nápověda

Bible, překlad 21. století

Poslední dny

1 Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy.
2 Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní,
3 bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra,
4 zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha.
5 Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.
6 Jsou mezi nimi i tací, kteří se vtírají do rodin, aby si získávali všelijaké ženské tížené vlastními hříchy a vedené nejrůznějšími touhami,
7 které se pořád chtějí učit, ale nikdy nemohou dojít k poznání pravdy.
8 Tito lidé se zkaženou myslí a falešnou vírou nyní odporují pravdě, tak jako kdysi Jannes a Jambres odporovali Mojžíšovi.
9 Daleko se však nedostanou; jejich pošetilost bude zřejmá všem tak jako kdysi pošetilost těch dvou.

Poslední výzva

10 Ty sis však osvojil mé učení, můj způsob života, můj záměr, mou víru, trpělivost, lásku a vytrvalost.
11 Poznal jsi pronásledování a utrpení, která mě potkala v Antiochii, v Ikoniu a v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál! Pán mě ale ze všech vysvobodil.
12 Právě tak budou pronásledováni všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši.
13 Se zlými lidmi a šarlatány to bude stále horší – budou svádět druhé, sami svedeni.
14 Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil. Víš, že je to pravda, neboť víš, od koho ses učil.
15 Od dětství přece znáš svatá Písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše.1
16 Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti,
17 aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.
1 nebo: věrnost Krista Ježíše
© 2018 ERF Medien