Nápověda

Bible, překlad 21. století

Davidova vítězství

1 Po nějaké době David udeřil na Filištíny, porazil je a dobyl Meteg-ama z rukou Filištínů.
2 Porazil také Moábce. Nechal je lehnout na zem a odměřoval je šňůrou. Odměřil vždy dvě šňůry k zabití a jednu celou šňůru k ponechání naživu. Moábci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky.
3 David také porazil Hadad-ezera, syna Rechobova, krále Cóby, když vytáhl, aby obnovil svou moc u řeky Eufrat.
4 David vzal do zajetí 1000 jeho vozů, 7000 jezdců1 a 20 000 pěšáků. Všechna jeho spřežení ochromil, jen sto si ponechal.
5 Aramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovi, králi Cóby, na pomoc, ale David z nich pobil 22 000 mužů.
6 Potom umístil do aramejského Damašku svoji posádku. Aramejci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil.
7 David také vzal zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil je do Jeruzaléma.
8 Z Hadad-ezerových měst Tebach2 a Berotaj pobral král David veliké množství bronzu.
9 Když se Toú,3 král Chamátu, doslechl, že David porazil celé Hadad-ezerovo vojsko,
10 vyslal ke králi Davidovi svého syna Jorama s pozdravem a blahopřáním k jeho vítězství nad Hadad-ezerem. Předtím totiž Hadad-ezer a Toú spolu válčili. Joram s sebou přinesl stříbrné, zlaté a bronzové předměty
11 a král David je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbro a zlato ze všech ostatních národů, které si podmanil:
12 Edomců,4 Moábců, Amonců, Filištínů a Amalekovců. Rovněž tak zasvětil i kořist od Hadad-ezera, syna Rechobova, krále Cóby.
13 David si získal proslulost, když se vrátil ze Solného údolí, kde porazil 18 000 Edomců.
14 Umístil mezi Edomci posádky a rozmístil je po celém Edomu. Všichni Edomci se stali Davidovými poddanými. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil.
15 David kraloval nad celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu.
16 Joáb, syn Ceruji, byl vrchním velitelem, Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřem,
17 Sádok, syn Achitubův, a Achimelech, syn Abiatarův, byli kněžími, Serajáš byl písařem
18 a Benajáš, syn Jojadův, velel gardě Kréťanů a Pléťanů. Davidovi synové byli knížata.5
1 podle Kum, LXX a 1.Let 18:4 (MT: do zajetí 1700 jezdců)
2 podle někt. rukopisů LXX a 1.Let 18:8 (MT: Betach)
3 podle LXX, Syr a 1.Let 18:9 (MT: Toí)
4 podle někt. hebr. rukopisů, LXX, Syr a 1.Let 18:11–12 (MT: Aramejců); též ve v. 13
5 dosl. kněží; srov. však LXX, Tg a 1.Let 18:17
© 2018 ERF Medien