Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Toto jsou Davidova poslední slova: Tak praví David, syn Jišajův, tak praví povýšený Nejvyšším, jehož pomazal Bůh Jákobův, líbezný pěvec izraelský.
2 Promlouvá ze mě Hospodinův Duch, jeho slovo ve svých ústech mám.
3 Toto mi řekl izraelský Bůh, On, skála Izraele, praví sám: Kdo lidem spravedlivě vládne, kdo v Boží bázni panuje,
4 je jako úsvit za východu slunce, jak jasné jitro bezmračné; je jako po dešti vyjasnění, když tráva raší ze země.
5 Kdyby můj dům před Bohem tak nestál, což by mi věčnou smlouvu dal, cele platnou a stvrzenou? Všechnu tu spásu, všechno to blaho by rozkvést nenechal!
6 Darebák jak trní vyvržen bude, rukou se takového nikdo nedotkne,
7 železo a tyč se na něj bere, oheň ho spálí tam, kde je!
8 Zde jsou jména Davidových hrdinů: Jošeb-bašebet Tachkemonský, velitel Trojice. Uměl to s kopím tak, že jich jednou pobil na osm set.
9 Další z té trojice hrdinů byl Eleazar, syn Doda, syna Achochiova. Ten byl s Davidem, když se odvážili na Filištíny. Ti se shromáždili k boji, a tak vytáhli také Izraelci;
10 tehdy vstal a pobíjel Filištíny, až mu ruka ztuhla, že nemohl pustit meč. Lid jen postupoval za ním a obíral pobité. Hospodin toho dne způsobil veliké vítězství.
11 Po něm byl Šama, syn Agea Hararského. Filištíni se jednou shromáždili u dílu pole osetého čočkou a lid se před nimi dal na útěk.
12 Šama se ale postavil doprostřed toho pole, uhájil je a Filištíny odrazil. Hospodin tehdy způsobil veliké vítězství.
13 Tito tři z třicítky velitelů sestoupili o žních k Davidovi do jeskyně Adulam, když v údolí Refaim tábořil oddíl Filištínů.
14 David byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl obsazen Filištíny.
15 David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z té betlémské studny u brány."
16 A tak se ta trojice hrdinů probila do filištínského tábora a navážila vodu z betlémské studny u brány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se jí ale odmítl napít, ale vylil ji jako oběť Hospodinu.
17 "Hospodin chraň," zvolal, "vždyť je to krev těch mužů! Šli tam s nasazením života!" A nechtěl se napít. Takové činy konala tato trojice hrdinů.
18 Velitelem Třicítky byl Joábův bratr Abišaj, syn Ceruji. Oháněl se kopím tak, že jich pobil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako ona Trojice.
19 Vskutku, mezi Třicítkou byl slavný a byl jejich velitelem, ale Trojici se nevyrovnal.
20 Také Benajáš, syn Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A jednou slezl do jámy a zabil v ní lva, tenkrát, když napadl sníh.
21 Jindy šel a zabil Egypťana jen s holí v ruce. Egypťan vypadal hrozivě, byl ozbrojen kopím. On mu je ale vytrhl z ruky a zabil ho jím.
22 Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal stejně známým jako Trojice.
23 Mezi Třicítkou byl slavný, ale Trojici se nevyrovnal. David mu svěřil svou tělesnou stráž.
24 Ke Třicítce patřili: Asael, bratr Joábův, Elchanan, syn Doda Betlémského;
25 Šama Charodský; Elika Charodský;
26 Chelec Paltiský; Ira, syn Ikeše Tekojského;
27 Abiezer Anatotský; Sibechaj Chušatský;
28 Calmon Achochijský; Mahraj Netofský;
29 Cheled, syn Baany Netofského; Itaj, syn Ribaje z benjamínské Gibeje;
30 Benajáš Piratonský; Hidaj od potoka Gaaš;
31 Abi-albon Arbatský; Azmavet Bachurimský;
32 Eliachba Šaalbonský; Jašenovi synové Jonatan,
33 syn Šamy Hararského, Achiam, syn Šarara Hararského;
34 Elifelet, syn Achasbaje z Maaky; Eliam, syn Achitofela Gilonského;
35 Checro Karmelský; Paaraj Arbejský;
36 Jigal, syn Nátanův z Cóby; syn Hagriho;
37 Selek Amonský; Nachraj Beerotský, zbrojnoš Joába, syna Ceruji;
38 Ira Jitrejský; Gareb Jitrejský;
39 a Uriáš Chetejský. Všech celkem bylo třicet sedm.
© 2017 ERF Medien