Nápověda

Bible, překlad 21. století

Hospodinův chrám

1 Šalomoun pak v Jeruzalémě začal stavět Hospodinův chrám na hoře Moria, kde se Hospodin ukázal jeho otci Davidovi – na místě, které David připravil, na mlatu Aravny1 Jebusejského.
2 Stavbu zahájil druhého dne druhého měsíce čtvrtého roku své vlády.
3 Základy, které Šalomoun položil pro Hospodinův chrám, měřily 60 loktů na délku a 20 loktů na šířku2 (měřeno podle staré míry).
4 Před chrámovou lodí bylo přes celou šířku 20 loktů kryté sloupoví, 20 loktů3 vysoké. Vnitřek pokryl čistým zlatem.
5 Chrámovou loď obložil cypřišovým dřevem, pokryl ryzím zlatem a povrch ozdobil palmami a řetízky.
6 Chrám ozdobil drahokamy a ke zlacení použil parvaimské zlato.
7 Zlatem potáhl trámy, prahy, stěny i dveře chrámu a na stěnách vyřezal cheruby.
8 Přes celou šířku chrámu postavil místnost pro nejsvětější svatyni, 20 loktů na délku a 20 loktů na šířku. Potáhl ji šesti sty talenty4 ryzího zlata;
9 jen zlato na hřebech vážilo padesát šekelů.5 Zlatem potáhl i stropy.
10 Do místnosti nejsvětější svatyně zhotovil dva odlévané cheruby a i je pokryl zlatem.
11 Křídla cherubů měřila na délku celkem 20 loktů. První cherub se jedním pětiloktovým6 křídlem dotýkal jedné stěny místnosti; druhým pětiloktovým křídlem se dotýkal křídla druhého cheruba.
12 Také druhý cherub se jedním pětiloktovým křídlem dotýkal stěny chrámu; druhým pětiloktovým křídlem se dotýkal křídla protějšího cheruba.
13 Takto měli cherubové křídla roztažená přes celých 20 loktů, zatímco stáli na nohou, tvářemi do síně.
14 Zhotovil také kmentovou modro-purpurovo-karmínovou oponu a i na ni dal vyšít cheruby.
15 Před chrám postavil dvojici sloupů. Byly od sebe 35 loktů7 daleko a navrchu měly hlavice 5 loktů vysoké.
16 Zhotovil také řetězy podobné těm ve svatostánku a umístil je na hlavice sloupů. Na řetězy připevnil po stovce granátových jablek.
17 Potom sloupy vztyčil před chrámem, jeden napravo, druhý nalevo. Ten pravý nazval Jachin, Opora, a levý Boáz, Posila.
1 podle 2.Sam 24:16 (MT: Ornana; jiná varianta téhož jména)
2 asi 27 × 9 m (1 loket = asi 0,45 m; tak i dále)
3 podle někt. rukopisů LXX, Syr (MT: 120 loktů)
4 asi 20 tun
5 asi 580 g
6 asi 2,3 m
7 asi 16 m
© 2018 ERF Medien