Nápověda

Bible, překlad 21. století

Achaz, král judský

1 Achaz se stal králem ve dvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Nedělal však, co je v Hospodinových očích správné, jako kdysi jeho otec David,
2 ale řídil se způsoby izraelských králů. Nechal dokonce odlít sochy baalů,
3 sám pálil kadidlo v údolí Ben-hinom a vlastní syny prováděl1 ohněm podle ohavných zvyklostí národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele.
4 Obětoval a pálil kadidlo na posvátných výšinách, návrších a pod kdejakým košatým stromem.
5 Proto ho Hospodin, jeho Bůh, vydal do rukou aramejského krále. Aramejci ho porazili, zajali mnoho zajatců a odvedli je do Damašku. Právě tak padl do rukou izraelskému králi, a ten mu způsobil hroznou porážku.
6 Pekach, syn Remaliášův, pobil za jediný den 120 000 judských mužů, samých udatných bojovníků, protože opustili Hospodina, Boha svých otců.
7 Efraimský bojovník Zichri zabil králova syna Maasejáše, správce paláce Azrikama i králova pobočníka Elkánu.
8 Synové Izraele zajali svým bratrům 200 000 žen a dětí a pobrali jim spoustu kořisti, kterou si odnesli do Samaří.
9 Tam ale byl jeden Hospodinův prorok jménem Oded. Když se vojsko vracelo do Samaří, vyšel jim naproti. „Hleďte,“ řekl jim. „Hospodin, Bůh vašich otců, se hněval na Judu, a tak vám je vydal do rukou. Zuřivost, s jakou jste je povraždili, ale volá do nebe!
10 A k tomu si ještě chcete zotročit judské a jeruzalémské děti jako své sluhy a služky? Copak sami nemáte před Hospodinem, svým Bohem, žádný hřích?
11 Proto mě teď poslechněte a vraťte ty zajatce zpátky svým bratrům. Jinak proti vám vzplane Hospodinův hněv!“
12 Tehdy povstali někteří efraimští vůdcové – Azariáš, syn Jochananův, Berechiáš, syn Mešilemotův, Jezechiáš, syn Šalumův, a Amasa, syn Chadlajův – a vystoupili proti těm, kdo se vraceli z boje.
13 „Nevoďte sem ty zajatce!" řekli jim. „Chcete snad, abychom se provinili proti Hospodinu, tak aby se naše hříchy a viny ještě rozmnožily? Už jsme se přece provinili dost na to, aby na Izraeli spočíval Boží hněv!“
14 Vojáci se tedy před veliteli a celým shromážděním vzdali zajatců i kořisti.
15 Jmenovitě ustanovení muži se pak zajatců ujali a z kořisti oblékli všechny nahé. Oblékli je a obuli, dali jim najíst a napít, ošetřili je, všechny vyčerpané naložili na osly a přivedli je k jejich bratrům do Palmového města Jericha. Potom se vrátili do Samaří.
16 V té době poslal král Achaz k asyrskému králi2 žádost o pomoc.
17 Edomci totiž znovu přitáhli, zaútočili na Judu a odváděli zajatce.
18 Do měst v podhůří a do judského Negevu navíc vpadli Filištíni a dobyli Bet-šemeš, Ajalon, Gederot a také Socho, Timnu a Gimzo s jejich vesnicemi a usadili se tam.
19 Tak Hospodin pokořil Judu kvůli izraelskému3 králi Achazovi, protože sváděl Judu na scestí a zcela zradil Hospodina.
20 Asyrský král Tiglat-pilesar4 sice k němu přitáhl, ale spíše ho sužoval, než aby ho posílil.
21 Achaz vyplenil Hospodinův chrám, královský palác i domy urozených, aby mohl obdarovat asyrského krále, ale nebylo mu to k ničemu.
22 I během svého soužení zrazoval Hospodina čím dál víc. Takový byl král Achaz.
23 Obětoval damašským bohům, kteří ho porazili, protože si myslel: „Aramejským králům pomáhají jejich bohové. Když jim budu obětovat, pomohou i mně.“ Jenomže oni ho jen sráželi, tak jako celý Izrael.
24 Achaz také vzal náčiní Božího chrámu a okleštil jeho zařízení.5 Potom zamkl dveře Hospodinova chrámu a na kdejakém jeruzalémském nároží si zřídil oltáře.
25 V každém z judských měst nadělal obětní výšiny k pálení kadidla cizím bohům. Tak popouzel Hospodina, Boha svých otců.
26 Ostatní jeho skutky i všechny jeho způsoby jsou od počátku až do konce sepsány v Knize judských a izraelských králů.
27 Když Achaz spočinul u svých předků, pochovali ho ve městě Jeruzalémě, ale na pohřebiště králů Izraele ho nevnesli.
28 Na jeho místě pak kraloval jeho syn Ezechiáš.
1 podle LXX, Syr, Tg a 2.Král 16:3 (MT: pálil)
2 podle jednoho hebr. rukopisu, LXX, Syr, Vul (MT: asyrským králům); srov. 2.Král 16:7
3 tj. judskému (pod. i jinde v 2.Let)
4 Tiglat-pilesar III. (744–727 př. n. l.)
5 2.Král 16:8
© 2018 ERF Medien