Nápověda

Bible, překlad 21. století

Jotam, král judský

1 Jotam se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Jeho matka se jmenovala Jeruša, dcera Sádokova.
2 Dělal, co je správné v Hospodinových očích, přesně jako jeho otec Uziáš (na rozdíl od něj ale nevstoupil dovnitř Hospodinova chrámu). Lid ale i nadále jednal zvráceně.
3 To on postavil Horní bránu Hospodinova chrámu a odvedl hodně práce na hradbě Ofelu.
4 Vybudoval také města v Judském pohoří a v lesích vystavěl pevnosti a věže.
5 Bojoval s amonským králem a zvítězil. Amonci mu toho roku museli odvést 100 talentů1 stříbra, 10 000 korů pšenice2 a 10 000 korů ječmene.3 Totéž mu odváděli i druhý a třetí rok.
6 Tak Jotam upevnil svou moc, neboť žil důsledně před Hospodinem, svým Bohem.
7 Ostatní Jotamovy skutky i všechny jeho války a cesty jsou sepsány v Knize izraelských a judských králů.
8 Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let.
9 Když pak Jotam spočinul u svých předků, pochovali ho ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Achaz.
1 asi 3,4 tuny
2 asi 1600 tun
3 asi 1350 tun
© 2018 ERF Medien