Nápověda

Bible, překlad 21. století

Achaziáš, král judský

1 Na jeho místě si obyvatelé Jeruzaléma určili za krále jeho nejmladšího syna Achaziáše. Všechny starší syny totiž v táboře povraždila horda arabských nájezdníků. Tak se Achaziáš, syn Jehoramův, stal judským králem.
2 Stal se králem ve dvaadvaceti1 letech a kraloval v Jeruzalémě jeden rok. Jeho matka se jmenovala Atalia, vnučka Omriho.
3 Také on se řídil způsoby domu Achabova, neboť ho matka naváděla k hanebnostem.
4 Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako dům Achabův. Po smrti svého otce si totiž k vlastní záhubě pozval rádce z Achabova domu.
5 Na jejich radu se rozhodl vytáhnout spolu s izraelským králem, Achabovým synem Joramem, do války o Rámot-gileád. Aramejci ale Jorama se svým králem Chazaelem porazili.
6 Ten se pak vrátil do Jizreelu, aby se léčil z ran, které utržil, když v Rámotu bojoval s aramejským králem Chazaelem. Judský král Achaziáš,2 syn Jehoramův, pak přijel do Jizreelu, aby zraněného Jorama, syna Achabova, navštívil.
7 Při té návštěvě Bůh přivodil jeho pád. Když Achaziáš dorazil k Joramovi, šel s ním za Jehuem, synem Nimšiho, jehož Hospodin pomazal, aby vyhladil dům Achabův.3
8 Když Jehu konal Boží soud nad domem Achabovým, narazil i na judské hodnostáře, totiž Achaziášovy příbuzné,4 kteří byli v jeho službách, a pobil i je.
9 Poté nechal hledat Achaziáše. Skrýval se v Samaří, ale tam ho zajali, přivedli ho k Jehuovi a zabili. Potom ho pohřbili, neboť si řekli: „Byl to syn Jošafatův a ten hledal Hospodina celým srdcem.“ V Achaziášově domě tak nezůstal nikdo, kdo by mohl vládnout.

Atalia, královna judská

10 Když Achaziášova matka Atalia viděla, že její syn je mrtev, rychle vyhladila z Judova domu všechny, kdo měli královský původ.
11 Královské dceři Jošebě se ale podařilo unést Achaziášova syna Joaše zprostřed královských synů, kteří měli zemřít, a spolu s jeho kojnou ho ukryla v ložnici. Tak tedy Achaziášova sestra Jošeba,5 manželka kněze Jojady a dcera krále Jehorama, schovala Joaše před Atalií, aby ho nezabila.
12 Ukrýval se u nich v Hospodinově chrámu šest let, dokud v zemi vládla Atalia.
1 podle někt. rukopisů LXX, Syr a 2.Král 8:26 (MT: dvaačtyřiceti)
2 podle někt. hebr. rukopisů, LXX, Syr, Vul (MT: Azariáš); srov. 2.Král 8:29
3 1.Král 19:16–17; 2.Král 10:1–17
4 podle LXX a 2.Král 10:13 (MT: syny příbuzných)
5 podle 2.Král 11:2 (MT: Jošabat; jiná varianta téhož jména)
© 2018 ERF Medien