Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Povolal 70 000 mužů do hor jako nosiče a 80 000 mužů jako lamače kamene. Dozíralo na ně 3600 předáků.
2 Šalomoun pak poslal zprávu týrskému králi Chíramovi:1 „Kdysi jsi posílal mému otci Davidovi cedrové dřevo na stavbu jeho paláce, když si stavěl svůj palác.
3 Nuže, já stavím chrám jménu Hospodina, svého Boha. Chci ho zasvětit k pálení vonného kadidla před jeho tváří, k ustavičnému předkládání chlebů a k zápalným obětem ráno i večer, o sobotách a novoluních a při slavnostech Hospodina, našeho Boha, jak bylo Izraeli navěky uloženo.
4 Chrám, který chci postavit, má být veliký, neboť náš Bůh je veliký nade všechny bohy.
5 Kdo by však dokázal postavit dům Tomu, jehož nemohou obsáhnout nebesa, ba ani nebesa nebes? A kdo jsem já, abych mu směl stavět dům, byť jen pro pálení kadidla před jeho tváří?
6 Proto mi prosím pošli dovedného muže, který by uměl pracovat se zlatem, stříbrem, bronzem a železem, se šarlatem, karmínem a modří a také dobře znal řezbářské umění. Připojí se k mým umělcům v Judsku a v Jeruzalémě, které shromáždil už můj otec David.
7 Pošli prosím také cedrové, cypřišové a santálové dřevo z Libanonu. Vždyť vím, jak tvoji služebníci v Libanonu dovedou kácet dřevo. Tvým služebníkům budou zajisté pomáhat mí služebníci,
8 aby mi připravili dostatek dřeva, neboť chrám, který chci stavět, má být veliký a podivuhodný.
9 Tvým dřevorubcům dodám 20 000 korů drcené pšenice,2 20 000 korů ječmene,3 20 000 batů vína4 a 20 000 batů oleje.“5
10 Týrský král Chíram odpověděl dopisem, ve kterém Šalomounovi vzkázal: „Hospodin jistě miluje svůj lid, když jim dal krále, jako jsi ty.“
11 Dopis dále pokračoval: „Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, který učinil nebesa i zem a který dal králi Davidovi syna tak moudrého, znalého, rozumného a rozvážného, který jistě vybuduje Hospodinův chrám i královský palác.
12 Posílám ti nesmírně zručného a zkušeného člověka, Churam-abiho,
13 syna jedné ženy z pokolení Dan. Jeho otec byl z Týru. Umí pracovat se zlatem, stříbrem, bronzem i železem, s kamením i dřevem, se šarlatem, modří, kmentem i karmínem. Dokonale zná řezbářské umění a dovede uskutečnit jakýkoli návrh. Ten se připojí ke tvým umělcům a k umělcům mého pána, tvého otce Davida.
14 Nuže, nechť můj pán pošle svým služebníkům pšenici a ječmen, olej a víno, jak řekl.
15 My pokácíme v Libanonu tolik stromů, kolik jen budeš potřebovat. Uděláme z nich vory a pošleme ti je po moři do Jafy, odkud je budeš moci dopravit do Jeruzaléma.“
16 Šalomoun také nechal v izraelské zemi sečíst všechny cizince mužského pohlaví, tak jako předtím jeho otec David.6 Bylo jich napočítáno 153 600.
17 Z nich určil 70 000 za nosiče, 80 000 za lamače kamene v horách a 3600 za předáky, aby dohlíželi nad dělníky.
1 podle někt. hebr. rukopisů, LXX, Syr, Vul a 1.Let 14:1 (MT: Chíram); též ve v. 10–11
2 asi 3300 tun
3 asi 2700 tun
4 asi 440 000 litrů
5 asi 440 000 litrů
6 1.Let 21:2
© 2018 ERF Medien