Nápověda

Bible, překlad 21. století

Jošafat, král judský

1 Na Asově místě začal kralovat jeho syn Jošafat, který posílil Judu proti Izraeli.
2 Do všech opevněných judských měst umístil vojsko a po celé judské zemi i v efraimských městech, která zabral jeho otec Asa, rozmístil posádky.
3 Hospodin byl s Jošafatem, neboť chodil po starých cestách svého otce Davida a nevyhledával baaly.
4 Namísto toho hledal Boha svého otce a narozdíl od Izraele se řídil jeho příkazy.
5 Hospodin mu dal království pevně do rukou a celé Judsko přinášelo Jošafatovi dary, takže měl nesmírné bohatství a slávu.
6 Srdcem se natolik upnul k Hospodinovým cestám, že z Judska odstranil obětní výšiny i posvátné kůly.
7 Ve třetím roce své vlády vyslal své hodnostáře Ben-chaila, Obadiáše, Zachariáše, Natanaela a Michajáše, aby učili v judských městech.
8 Poslal s nimi také levity Šemajáše, Netaniáše, Zebadiáše, Asaela, Šemiramota, Jonatana, Adoniáše, Tobiáše a Tob-adoniáše a s nimi také kněze Elišamu a Jorama.
9 Ti vyučovali v Judsku. Měli s sebou knihu Zákona Hospodinova, obcházeli všechna judská města a vyučovali lid.
10 Všechna království okolo Judska tehdy měla hrůzu z Hospodina, takže s Jošafatem nikdo nebojoval.
11 Dokonce i Filištíni přinášeli Jošafatovi předepsanou daň ve stříbře. Arabové mu přiváděli stáda: 7700 beranů a 7700 kozlů.
12 Jošafatova moc neustále rostla. V Judsku vystavěl pevnosti a zásobovací města
13 a v judských městech hromadil veliké zásoby. V Jeruzalémě pak měl vojsko udatných bojovníků.
14 Toto je jejich výčet podle otcovských domů: Velitelé tisíců z Judy: velitel Adna a jeho 300 000 udatných bojovníků,
15 po něm velitel Jochanan a jeho 280 000 mužů,
16 po něm Amasiáš, syn Zichriho, dobrovolník Hospodinův, a jeho 200 000 bojovníků.
17 Z Benjamína: bojovník Eliada a jeho 200 000 mužů vyzbrojených luky a štíty,
18 po něm Jozabad a jeho 180 000 ozbrojenců.
19 Ti sloužili králi a další král rozmístil v opevněných městech po celém Judsku.
© 2018 ERF Medien