Nápověda

Bible, překlad 21. století

Rechoboám, král judský

1 Když Rechoboám dorazil do Jeruzaléma, shromáždil dům Judův a Benjamínův, 180 000 vybraných bojovníků, aby bojovali s Izraelem a navrátili království Rechoboámovi.
2 Šemajáš, Boží muž, tehdy dostal slovo Hospodinovo:
3 „Řekni Rechoboámovi, synu Šalomounovu, králi judskému, i všem Izraelcům z Judy a Benjamína:
4 Tak praví Hospodin – Nebojujte proti svým bratrům. Vraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode mě.“ Uposlechli tedy Hospodinova slova a zrušili tažení proti Jeroboámovi.
5 Rechoboám sídlil v Jeruzalémě a po celém Judsku budoval opevněná města.
6 Vystavěl Betlém, Etam, Tekou,
7 Bet-cur, Socho, Adulam,
8 Gat, Marešu, Zif,
9 Adorajim, Lachiš, Azeku,
10 Coreu, Ajalon a Hebron – všechna tato opevněná města v Judovi a Benjamínovi.
11 Zesílil jejich opevnění a dodal jim velitele, zásoby potravin, oleje a vína
12 a také štíty a kopí. Všechna ta města tím nesmírně posílil, a zajistil si tak Judu i Benjamína.
13 Také kněží a levité ze všech krajů se přidali k němu.
14 Levité opustili své pastviny a majetky a vydali se do Judska a do Jeruzaléma. Jeroboám totiž jim i jejich synům upřel Hospodinovo kněžství
15 a ustanovil si vlastní kněžstvo pro obětní výšiny, pro ty běsy a telata, jež vyrobil.
16 Ze všech izraelských kmenů se k nim připojili ti, kdo toužili hledat Hospodina, Boha Izraele. Přicházeli do Jeruzaléma a obětovali Hospodinu, Bohu svých otců.
17 Tím upevňovali judské království a po tři roky posilovali Rechoboáma, syna Šalomounova. Po ty tři roky totiž chodil1 cestou Davidovou a Šalomounovou.
18 Rechoboám se oženil s Machalatou, dcerou Jerimota, syna Davidova, a Abihaily, dcery Eliaba, syna Jišajova.
19 Ta mu porodila Jeuše, Šemariáše a Zahama.
20 Po ní si vzal Maaku, dceru Abšalomovu. Ta mu porodila Abiáše, Ataje, Zizu a Šelomita.
21 Rechoboám miloval Maaku více než všechny ostatní manželky a konkubíny (manželek měl osmnáct, konkubín šedesát a zplodil osmadvacet synů a šedesát dcer).
22 Proto upřednostnil Abiáše, syna Maaky, aby byl mezi svými bratry přední, a tak ho mohl prohlásit králem.
23 Ostatní své syny chytře rozmístil po všech judských a benjamínských krajích do opevněných měst, kde jim poskytl štědrou podporu a obstaral pro ně mnoho žen.
1 podle LXX (MT: chodili)
© 2018 ERF Medien