Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, až přijde nastolit své království:
2 Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí.
3 Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch.
4 Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím.
5 Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.

Dokončený běh

6 Já už totiž začínám být obětován; přišel čas mého odchodu.
7 Bojoval jsem dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval.
8 Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce – a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.
9 Udělej vše, abys ke mně brzy přišel.
10 Démas si zamiloval tento svět a opustil mě; odešel do Tesaloniky, Krescens do Galacie, Titus do Dalmácie.
11 Jediný Lukáš se mnou zůstal. Vyzvedni Marka a přiveď ho s sebou; velmi potřebuji jeho pomoc.
12 (Tychika jsem totiž poslal do Efesu.)
13 Až půjdeš, přines mi plášť, který jsem nechal v Troadě u Karpa, a knihy, zvláště pergameny.
14 Kovář Alexandr mi velmi ublížil; Pán mu odplatí podle jeho skutků.
15 Dávej si na něj pozor, protože tvrdě odporoval našim slovům.
16 Při mé první obhajobě se za mne nikdo nepostavil. Všichni mě opustili – kéž jim to není počítáno!
17 Pán ale stál při mně a posílil mě, aby mé kázání bylo završeno a mohly je slyšet všechny národy. Byl jsem tedy vysvobozen ze lví tlamy.
18 A Pán mě vysvobodí od všeho zlého a zachová mě pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.
19 Pozdravuj Priscillu s Akvilou i Onesiforův dům.
20 Erastos zůstal v Korintu, Trofima jsem nechal nemocného v Milétu.
21 Udělej vše, abys ke mně přišel, než začne zima. Pozdravuje tě Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia a všichni sourozenci.
22 Pán buď s tvým duchem. Milost s vámi.
© 2019 ERF Medien