Nápověda

Bible, překlad 21. století

On zůstává věrný

1 Synu můj, čerpej sílu z milosti, která je v Kristu Ježíši.
2 Co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další.
3 Snášej útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista.
4 Nikdo v bojové službě se neplete do civilních záležitostí; jinak by s ním velitel nebyl spokojen.
5 Ani žádný závodník nezíská věnec, nezávodí-li podle pravidel.
6 I rolník musí těžce pracovat předtím, než okusí úrodu.
7 Přemýšlej o mých slovech; Pán ti dá, abys to všechno pochopil.
8 Pamatuj, že Ježíš Kristus z Davidova semene byl vzkříšen z mrtvých – to je mé evangelium.
9 Pro ně snáším útrapy, dokonce i okovy jako zločinec; ale Boží slovo není v okovech.
10 Proto jsem ochoten všechno vydržet kvůli vyvoleným, aby i oni došli spásy a věčné slávy v Kristu Ježíši.
11 Toto je jistá pravda: Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít.
12 Jestli vytrváme, budeme s ním kralovat. Jestli jej zapřeme, i on nás zapře.
13 Jestli jsme nevěrní, on zůstává věrný – nemůže přece popřít sám sebe!

Boží základ stojí

14 Tyto věci připomínej a zapřísahej bratry před Bohem, ať se nehádají o slova – nevede to k žádnému užitku, jen ke zkáze posluchačů.
15 Usiluj, aby ses mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy.
16 Vyhýbej se světským tlachům, které odvádějí lidi stále dál od Boha.
17 Takové řeči se šíří jako rakovina. Vedou je lidé jako Hymenaios a Filetos,
18 kteří zbloudili z cesty pravdy a podvracejí víru některých lidí řečmi o tom, že už nastalo vzkříšení.
19 Boží základ však pevně stojí a nese tento nápis: „Hospodin ví, kdo mu patří,“1 a „Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, ať opustí nepravost.“
20 Ve velikém domě nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, ale také dřevěné a hliněné; některé jsou na ozdobu a jiné na smetí.
21 Kdo si zachová čistotu od věcí, které jsem zmínil, bude vzácnou nádobou, posvěcenou a velmi užitečnou pro Pána, připravenou pro každé dobré dílo.
22 Utíkej tedy od mladických tužeb a následuj spravedlnost, víru, lásku a pokoj spolu s ostatními, kdo vzývají Pána z čistého srdce.
23 Hloupé a nesmyslné debaty odmítej; víš přece, že plodí jen hádky.
24 A Pánův služebník nemá být hádavý, ale ke všem přívětivý a snášenlivý a má být schopen učit
25 a s vlídností napravovat odpůrce. Kdo ví? Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu
26 a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli.
1 Num 16:5
© 2019 ERF Medien