Nápověda

Bible, překlad 21. století

Prokazujte úctu

1 Staršího nekárej, ale domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům,
2 starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám, ve vší čistotě.
3 Prokazuj úctu osamělým vdovám.
4 Pokud má vdova děti nebo vnuky, musejí se učit prokazovat zbožnost především vůči vlastní rodině a oplácet péči svým rodičům. Tak se to Bohu líbí.
5 Skutečně opuštěná vdova spoléhá na Boha a dnem i nocí setrvává v prosbách a modlitbách.
6 Ta, která si užívá, je ale mrtvá zaživa.
7 Také toto jim klaď na srdce, ať jsou bezúhonné.
8 Kdo se nestará o své blízké, a zvláště o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící.
9 Mezi vdovy v péči církve ať je zahrnuta nejméně šedesátiletá, pokud byla věrnou manželkou,1
10 je známá dobrými skutky, vychovala děti, přijímala hosty, myla nohy svatým, pomáhala souženým a věnovala se každému dobrému dílu.
11 Mladší vdovy ale započítat odmítej. Když je smyslnost odvede od Krista, budou se chtít vdát
12 a trestuhodně poruší svůj původní slib věrnosti.
13 Také by se učily marnit čas chozením po domech; a nejen marnit čas, ale klevetit, plést se do cizích věcí a říkat, co se nepatří.
14 Proto bych rád, aby se mladší vdovy vdávaly, rodily děti, vedly domácnost a nedávaly nepříteli žádnou příležitost k pomluvám.
15 Některé se už totiž odvrátily za satanem.
16 Jestliže má někdo věřící v příbuzenstvu vdovy, ať se o ně stará. Církev tak nebude přetížena a bude se moci postarat o vdovy, které jsou osamělé.
17 Starší, kteří se dobře starají o církev, si zaslouží dvojnásobné uznání, zvláště ti, kdo mají namáhavou službu kázání a vyučování.
18 Písmo přece říká: „Mlátícímu dobytčeti nedávej náhubek,“2 a jinde: „Dělník si zaslouží svou mzdu.“3
19 Obvinění proti staršímu nepřijímej, jedině když s ním přijdou dva nebo tři svědkové.4
20 Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby i ostatní měli bázeň.
21 Zapřísahám tě před Bohem, před Kristem Ježíšem i vyvolenými anděly, abys tyto věci dodržoval bez předsudků a nikdy se nechoval předpojatě.
22 Na nikoho nevkládej ruce ukvapeně a neměj účast na cizích hříších; zachovávej si čistotu.
23 Nepij už samotnou vodu, ale s ohledem na svůj žaludek a své časté nemoci užívej trochu vína.
24 Hříchy některých lidí jsou zjevné, ještě než přijde soud; hříchy jiných ale až potom.
25 Stejně tak i dobré skutky; některé jsou zjevné a ty ostatní nezůstanou skryty.
1 dosl. manželkou jednoho muže
2 Deut 25:4
3 Luk 10:7
4 Deut 19:15
© 2018 ERF Medien