Nápověda

Bible, překlad 21. století

Krásná práce

1 Je pravda, že kdo chce spravovat církev, má zájem o krásnou práci.
2 Správce však musí být bezúhonný: věrný manžel,1 střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný učit.
3 Nesmí to být opilec ani hrubián, ale vlídný, snášenlivý a nezištný člověk,
4 který se dobře stará o rodinu a má poslušné a dobře vychované děti.
5 (Když se někdo neumí postarat o vlastní rodinu, jak by mohl pečovat o Boží církev?)
6 Nesmí to být nováček, aby nadut pýchou neupadl do ďáblova odsouzení.
7 Musí mít dobrou pověst i mimo církev, aby neupadl do pomluv a do ďáblovy pasti.
8 Služebníci2 v církvi ať jsou právě tak ušlechtilí: žádní pokrytci, opilci nebo prospěcháři,
9 ale lidé, jejichž tajemství víry je v čistém svědomí.
10 Ať jsou také nejdříve vyzkoušeni, a když se osvědčí, ať potom slouží.
11 Jejich ženy3 ať jsou právě tak ušlechtilé, ne klevetivé, ale střídmé a naprosto věrné.
12 Služebníci musí být věrní manželé, kteří se dobře starají o své děti a rodiny.
13 Ti, kdo se ve službě osvědčí, totiž získávají dobré postavení a významný hlas, pokud jde o víru v Krista Ježíše.

Tajemství zbožnosti

14 Toto ti píšu v naději, že k tobě brzy přijdu.
15 Kdybych se ale zdržel, chci, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, což je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy.
16 Tajemství zbožnosti je bezesporu veliké: On4 byl zjeven v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázán andělům, zvěstován pohanům, vírou přijat ve světě a vyzvednut do slávy.
1 dosl. manžel jedné ženy (též v. 12)
2 nebo Pomocníci (Skut 6:1–7; Flp 1:1)
3 nebo Ženy v této službě
4 někt. pozdější rukopisy Bůh
© 2018 ERF Medien