Nápověda

Bible, překlad 21. století

Modlitby za všechny lidi

1 Především prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi,
2 za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti.
3 Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu,
4 který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy.
5 Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,
6 který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas,
7 a právě proto jsem byl určen za kazatele a apoštola (říkám pravdu, nelžu), za učitele pohanů ve víře a pravdě.
8 Kdekoli se sejdete k modlitbě, chci, aby muži zvedali ruce ve svatosti, bez hněvu a dohadování.
9 Pokud jde o ženy, ať se zdobí upraveným oděvem, cudně a rozumně, ne nápadnými účesy, zlatem, perlami nebo drahými róbami,
10 ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti.
11 Žena ať přijímá vyučování tiše a s veškerou poslušností.
12 Nestrpím, aby žena poučovala nebo sekýrovala manžela. Ať je raději tiše,
13 vždyť první byl stvořen Adam, teprve potom Eva.
14 A nebyl to Adam, kdo se nechal svést, ale jeho žena byla svedena a padla do hříchu.
15 V jejím mateřství je ovšem záchrana – její i všech těch, kdo vedou rozumný život ve víře, lásce a svatosti.
© 2018 ERF Medien