Help

Bible, překlad 21. století

1 Pavel, Silvanus1 a Timoteus církvi Tesalonických v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost a pokoj vám.

Stali jste se vzorem

2 Neustále za vás všechny děkujeme Bohu a vždycky vás zmiňujeme ve svých modlitbách.
3 Vzpomínáme před naším Bohem a Otcem na vaše skutky víry, práci lásky a vytrvalost naděje v našem Pánu Ježíši Kristu.
4 Víme, milovaní bratři, že vás Bůh vyvolil,
5 neboť naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slově, ale také v moci, v Duchu svatém a v plné jistotě. Sami víte, jak jsme u vás žili pro vás.
6 A vy jste následovali náš i Pánův příklad; přes mnohá soužení jste přijali Slovo s radostí Ducha svatého,
7 takže jste se stali vzorem pro všechny věřící v Makedonii a Řecku.2
8 Nejenže se od vás Pánovo slovo rozeznělo po celé Makedonii a Řecku, ale všude se roznesla také vaše víra v Boha, takže nemusíme nikomu nic říkat.
9 Všichni totiž sami vyprávějí, jak jsme k vám přišli a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a pravému
10 a očekávali z nebe jeho Syna, jehož vzkřísil z mrtvých – Ježíše, našeho Vysvoboditele od nadcházejícího hněvu.
1 tj. Silas (Skut 15:22; 16:19 aj.)
2 dosl. Achaji (též ve v. 8)
© 2019 ERF Medien