Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Tak byli všichni Izraelci zahrnuti do rodových seznamů, které jsou zapsány v Knize izraelských a judských králů. Za svoji nevěrnost pak byli vystěhováni do Babylonu.

Navrátilci do Jeruzaléma

2 Nejprve se Izraelci, kněží, levité a chrámoví sluhové vrátili bydlet do svých původních měst.
3 Někteří ze synů Judových, Benjamínových, Efraimových a Manasesových ale přišli bydlet do Jeruzaléma:
4 Ze synů Judova syna Perese to byl Utaj, syn Amihuda, syna Omriho, syna Imriho, syna Baniho.
5 Z rodu Šelova: prvorozený Asajáš a jeho synové.
6 Z rodu Zerachova: Jehuel. Jejich příbuzných bylo celkem 690.
7 Ze synů Benjamínových to byl Salu, syn Mešulama, syna Hodaviáše, syna Hasenuova;
8 Jibneáš, syn Jerochamův; Ela, syn Uziho, syna Michriho; Mešulam, syn Šefatiáše, syna Reuela, syna Jibniášova.
9 Jejich bratři podle záznamů v jejich rodopisech čítali 956 mužů – samí vůdcové otcovských rodů.
10 Z kněží to byl Jedajáš, Jojarib, Jachin,
11 dále Azariáš, syn Chilkiáše, syna Mešulama, syna Sádoka, syna Merajota, syna Achitubova, zodpovědného za Boží dům;
12 Adajáš, syn Jerochama, syna Pašchura, syna Malkiášova; Maesaj, syn Adielův, syna Jachzerova, syna Mešulamova, syna Mešilemitova, syna Imerova.
13 Jejich bratři, vůdcové svých otcovských rodů, čítali 1760 udatných mužů zodpovědných za službu v Božím domě.
14 Z levitů Šemajáš, syn Chašuba, syna Azrikama, syna Chašabiášova ze synů Merariho;
15 Bakbakar, Chereš, Galal, Mataniáš, syn Míky, syna Zikriho, syna Asafova;
16 Obadiáš, syn Šemajáše, syna Galalova, syna Jedutunova, a Berechiáš, syn Asy, syna Elkanova, který bydlel v netofských osadách.
17 Strážci bran byli: Šalum, Akub, Talmon, Achiman a jejich bratři; jejich vůdcem byl Šalum.
18 Ti až dosud stráží Královskou bránu na východní straně. Byli to strážní z tábora synů Leviho.
19 Šalum, syn Koreho, syna Ebiasafa, syna Korachova, a jeho bratři Korachovci z jeho otcovského rodu zodpovídali za stráž prahů Stánku, tak jako jejich otcové bývali strážci vchodu do tábora Hospodinova.
20 Jejich vůdcem kdysi býval Pinchas, syn Eleazarův – Hospodin s ním!
21 Zachariáš, syn Mešelemiášův, byl strážcem u vstupu do Stanu setkávání.
22 Všech, kdo byli vybráni za strážce prahů, bylo 212. Takto byli zapsáni podle svých rodokmenů ve svých osadách. David a vidoucí1 Samuel je kdysi pověřil touto zodpovědnou službou,
23 aby spolu se svými syny drželi stráž u bran Hospodinova domu, u svatostánku.
24 Tam stáli na stráži ze čtyř stran: na východě, na západě, na severu i na jihu.
25 Jejich bratři přicházeli ze svých osad a v pravidelných týdenních směnách se k nim připojovali.
26 Čtyřem levitským velitelům stráží byly pro jejich věrnost svěřeny komory a pokladnice Božího domu.
27 V noci zůstávali okolo Božího domu; měli za úkol ho hlídat a ráno co ráno otevírat.
28 Někteří z nich měli na starosti služebné náčiní, a tak je přepočítané vnášeli a přepočítané vynášeli.
29 Někteří byli přiděleni k nádobám a veškerému posvátnému náčiní a také k jemné mouce, vínu, oleji, kadidlu a balzámu.
30 Někteří z kněžských synů připravovali masti z vonných látek.
31 Jednomu z levitů, Matitiášovi, prvorozenému Korachovce Šaluma, byla svěřena příprava obětních placek.
32 Někteří jejich bratři ze synů Legatových dbali o chleby předložení, připravované na každou sobotu.
33 Další byli zpěváci, vůdcové levitských otcovských rodů. Bydleli v chrámových komůrkách osvobozeni od jiných povinností, neboť byli ve službě dnem i nocí.
34 To jsou vůdcové levitských otcovských domů, vůdcové svých rodů, kteří bydleli v Jeruzalémě.

Rod Saulův

35 V Gibeonu bydlel otec2 Gibeonu Jehiel, jeho žena jménem Maaka,
36 jeho prvorozený Abdon a dále Cur, Kíš, Baal, Ner, Nádab,
37 Gedor, Achio, Zachariáš a Miklot.
38 Miklot zplodil Šimeama. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými v Jeruzalémě.
39 Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jonatana, Malki-šuu, Abinadaba a Eš-baala.3
40 Jonatan měl syna Merib-baala.4 Merib-baal zplodil Míku.
41 Synové Míkovi: Piton, Melech, Tachrea a Achaz.5
42 Achaz zplodil Jadu.6 Jada zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimriho. Zimri zplodil Mocu.
43 Moca zplodil Bineu. Jeho syn byl Refaja, jeho syn Elasa a jeho syn Acel.
44 Acel měl šest synů. Jmenovali se: Azrikam, Bochru, Jišmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan. To jsou synové Acelovi.
1 starší označení proroka (viz 1.Sam 9:9)
2 tj. zakladatel
3 týž jako Iš-bošet (2.Sam 2:8)
4 týž jako Mefibošet (2.Sam 9:6)
5 podle Syr, Vul (a Achaz v MT chybí); srov. 1.Let 8:35
6 podle někt. hebr. rukopisů a LXX (MT: Jaru); srov. 1.Let 8:36
© 2018 ERF Medien