Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Benjamín zplodil prvorozeného Belu, druhého Ašbela, třetího Achirama,
2 čtvrtého Nocha, pátého Rafu.
3 Bela měl syny Adara, Geru, otce Ehudova,
4 Abišuu, Naamana, Achoacha,
5 Geru, Šefufana a Churama.
6 Toto jsou synové Ehudovi, rodoví vůdcové obyvatel Geby, kteří byli vystěhováni do Manachatu:
7 Naaman, Achiáš a Gera, který je přestěhoval a který zplodil Uzu a Achichuda.
8 Poté, co Šachrajim zapudil své ženy Chušimu a Baaru, narodili se mu v moábském kraji synové.
9 Se svou ženou Chodeší zplodil Jobaba, Cibju, Mešu, Malkama,
10 Jeuca, Sakiáše a Mirmu. To byli jeho synové, vůdcové rodů.
11 S Chušimou zplodil Abituba a Elpaala.
12 Synové Elpaalovi: Eber, Mišeam a Šemed (který vystavěl Ono a Lod s okolními vesnicemi).
13 Beria a Šema byli vůdcové otcovských rodů obývajících Ajalon (ti zahnali obyvatele Gatu).
14 Jejich bratři byli Šašak a Jeremot.
15 Zebadiáš, Arad, Eder,
16 Michael, Jišpa a Jocha byli synové Beriovi.
17 Zebadiáš, Mešulam, Chizki, Cheber,
18 Jišmeraj, Jizlia a Jobab byli synové Elpaalovi.
19 Jakim, Zichri, Zabdi,
20 Elienaj, Ciletaj, Eliel,
21 Adajáš, Berajáš a Šimrat byli synové Šimeiho.
22 Jišpan, Eber, Eliel,
23 Abdon, Zichri, Chanan,
24 Chananiáš, Elam, Antotiáš,
25 Jifdeáš a Penuel byli synové Šašakovi.
26 Šamšeraj, Šechariáš, Ataliáš,
27 Jaarešiáš, Eliáš a Zichri byli synové Jerochamovi.
28 To byli vůdcové otcovských rodů, vůdcové zaznamenaní v rodopisech. Ti všichni bydleli v Jeruzalémě.
29 V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel se svojí ženou jménem Maaka.
30 Jejich prvorozený byl Abdon, dále Cur, Kíš, Baal, Ner, Nádab,
31 Gedor, Achio, Zecher a Miklot.
32 Miklot zplodil Šimeu. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými v Jeruzalémě.
33 Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jonatana, Malki-šuu, Abinadaba a Eš-baala.
34 Jonatan měl syna Merib-baala. Merib-baal zplodil Míku.
35 Synové Míkovi: Piton, Melech, Tarea a Achaz.
36 Achaz zplodil Jehoadu. Jehoada zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimriho. Zimri zplodil Mocu.
37 Moca zplodil Bineu. Jeho syn byl Rafa, jeho syn Elasa a jeho syn Acel.
38 Acel měl šest synů. Jmenovali se: Azrikam, Bochru, Jišmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan - ti všichni byli synové Acelovi.
39 Synové jeho bratra Ešeka: prvorozený Ulam, druhý Jeuš a třetí Elifelet.
40 Ulamovi synové byli udatní bojovníci; vládli lukem a měli mnoho dětí a vnuků - na sto padesát. To všechno byli Benjamínci.
© 2017 ERF Medien