Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Synové Isacharovi: Tola, Pua, Jašub a Šimron - celkem čtyři.
2 Synové Tolovi: Uzi, Refajáš, Jeriel, Jachmaj, Jibsam a Samuel, vůdcové svých otcovských rodů. Za dnů Davidových byli Tolovi potomci zapsáni v rodopisech v počtu 22 600 udatných bojovníků.
3 Syn Uziho: Jizrachiáš. Synové Jizrachiáše: Michael, Obadiáš, Joel, Jišiáš. Všech pět byli vůdcové.
4 Podle jejich rodopisů měl jejich otcovský rod 36 000 vojáků ve zbrani, neboť měli mnoho žen a synů.
5 Také jejich bratři z ostatních Isacharových rodů byli udatní bojovníci. Celkem jich bylo v rodových seznamech zaznamenáno 87 000.
6 Synové Benjamínovi: Bela, Becher a Jediael, celkem tři.
7 Synové Belovi: Ecbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iri, pět vůdců otcovského rodu. V rodovém seznamu jich je zaznamenáno 22 034 bojovníků.
8 Synové Becherovi: Zemira, Joaš, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abiáš, Anatot a Alemet. Ti všichni byli synové Becherovi.
9 V jejich rodovém seznamu je kromě vůdců jejich otcovských rodů zaznamenáno 22 200 bojovníků.
10 Syn Jediaelův: Bilhan. Synové Bilhanovi: Jeuš, Benjamín, Ehud, Kenaana, Zetan, Taršiš a Achišachar.
11 Tito všichni synové Jediaela byli udatní muži, vůdcové svých otcovských rodů, které čítaly 17 200 bojovníků připravených k bitvě.
12 Synové Irovi: Šupim a Chupim. Syn Danův: Chušim.
13 Synové Neftalímovi: Jachaciel, Guni, Jecer a Šilem. To jsou potomci Bilhy.
14 Synové Manasesovi: Asriel, jehož mu porodila jeho aramejská družka. Porodila také Machira, otce Gileádova.
15 Machir si vzal ženu jménem Maaka, sestru Šupima a Chupima. Manasesův druhorozený se jmenoval Celofchad a ten měl samé dcery.
16 Machirova žena Maaka porodila syna, jehož pojmenovala Pereš. Jeho bratr se jmenoval Šereš a jeho synové byli Ulam a Rekem.
17 Syn Ulamův: Bedan. To jsou synové Gileáda, syna Machirova, syna Manasesova.
18 Jeho sestra Molechet porodila Išhoda, Abiezera a Machlu.
19 Synové Šemidovi: Achian, Šechem, Likchi a Aniam.
20 Synové Efraimovi: Šutelach, jeho syn Bered, jeho syn Tachat, jeho syn Eleada, jeho syn Tachat,
21 jeho syn Zabad a jeho syn Šutelach. Ezera a Eleada zabili domorodci z Gatu, když jim přišli pobrat dobytek.
22 Jejich otec Efraim je dlouho oplakával a jejich sourozenci ho přišli utěšovat.
23 Potom se miloval se svou ženou, ta počala, porodila syna a on mu dal jméno Beria, Neštěstí, protože do jeho domu přišlo neštěstí.
24 Jeho dcera Šeera vystavěla Dolní i Horní Bet-choron a Uzen-šeeru.
25 Jeho synové byli Refach a Rešef; jeho syn byl Telach, jeho syn Tachan,
26 jeho syn Ladan, jeho syn Amihud, jeho syn Elišama,
27 jeho syn Nun a jeho syn Jozue.
28 Jejich vlastnictvím a bydlištěm byl Bet-el s okolními vesnicemi, od Naaranu na východě po Gezer a jeho vesnice na západě, dále Šechem a jeho vesnice až k Aji a jeho vesnicím.
29 Podél hranic se syny Manasesovými pak Bet-šean, Taanach, Megido a Dor s jejich vesnicemi. Tam všude bydleli synové Josefa, syna Izraelova.
30 Synové Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišvi, Beria a jejich sestra Serach.
31 Synové Beriovi: Cheber a Malkiel, což je otec Birzaitův.
32 Cheber zplodil Jafleta, Šomera, Chotama a jejich sestru Šúu.
33 Synové Jafletovi: Pasach, Bimhal a Ašvat - to jsou Jafletovi synové.
34 Synové Šemerovi: Achi, Rohga, Jechuba a Aram.
35 Synové jeho bratra Chelema: Cofach, Jimna, Šeleš a Amal.
36 Synové Cofachovi: Suach, Charnefer, Šual, Beri, Jimra,
37 Becer, Hod, Šama, Šilša, Jitran a Beera.
38 Synové Jeterovi: Jefune, Pispa a Ara.
39 Synové Ulovi: Arach, Chaniel a Ricja.
40 Ti všichni jsou synové Ašerovi, náčelníci svých otcovských rodů, vybraní udatní bojovníci, přední vůdcové. V jejich rodovém seznamu je zapsáno 26 000 bojeschopných mužů.
© 2017 ERF Medien