Nápověda

Bible, překlad 21. století

Rod Judův – pokračování

1 Synové Judovi: Peres, Checron, Karmi, Chur a Šobal.
2 Šobalův syn Reajáš zplodil Jachata. Jachat zplodil Achumaje a Lahada. To jsou corejské rody.
3 Toto jsou synové otce Etama: Jizreel, Jišma a Jidbaš (jejich sestře se říkalo Haclelponi),
4 dále Penuel, otec Gedorův, a Ezer, otec Chušův. To jsou synové Efratina prvorozeného Chura, otce1 Betléma.
5 Ašchur, otec Tekoje, měl dvě manželky: Chelu a Naaru.
6 Naara mu porodila Achuzama, Chefera, Temniho a Achaštariho – ti všichni jsou synové Naary.
7 Chela mu porodila Cereta, Jicchara a Etnana.
8 Koc zplodil Anuba, Cobebu a rody Acharchela, syna Harumova.
9 Jábec byl slavnější než jeho bratři. Jeho matka ho pojmenovala Jábec, Trápení, neboť řekla: „Porodila jsem ho s trápením.“
10 Jábec volal k Bohu Izraele: „Kéž bys mi požehnal a rozšířil mé území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a chránila mě od zlého, abych neměl trápení!“ A Bůh mu dal, oč žádal.
11 Kelub, bratr Šuchův, zplodil Mechira, který je otcem Eštona.
12 Ešton zplodil Bet-rafu, Paseacha a Techinu, otce Ir-nachaše. To jsou muži Rechabovi.
13 Synové Kenazovi: Otniel a Serajáš. Synové Otnielovi: Chatat
14 a Meonotaj, otec Ofry. Serajáš zplodil Joába, otce řemeslníků žijících v Ge-charašim.
15 Synové Káleba, syna Jefunova: Iru, Ela a Naam. Syn Elův: Kenaz.
16 Synové Jehalelelovi: Zif, Zifa, Tirja a Asarel.
17 Synové Ezry: Jeter, Mered, Efer a Jalon. Meredova žena Bitja mu porodila Mirjama, Šamaje a Jišbacha, otce Eštemoy.
18 (Jeho judská žena porodila Jereda, otce Gedoru, Hebera, otce Socha, a Jekutiela, otce Zanoachu.) To jsou synové faraonovy dcery Bitji, kterou si Mered vzal.
19 Synové Hodiášovy ženy, sestry Nachama, byli otcové garmijské Keíly a maachatské Eštemoy.
20 Synové Šimonovi: Amnon, Rina, Ben-chanan a Tilon. Synové Jišiho: Zochet a Ben-zochet.
21 Synové Šely, syna Judova: Er, otec Lechy; Laada, otec Mareši a rodu tkalců kmentu v Bet-ašbeji,
22 dále Jokim, obyvatelé Kozeby, dále Joaš a Saraf, kteří ovládali Moáb, a Jašubi-lechem. (Jsou to pradávné záznamy.)
23 Byli to hrnčíři žijící v Netaimu a Gedeře, kde pracovali pro krále.

Rod Šimeonův

24 Synové Šimeonovi: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach a Šaul.
25 Jeho syn byl Šalum, jeho syn Mibšam a jeho syn Mišma.
26 Mišmovi synové: jeho syn Chamuel, jeho syn Zakur a jeho syn Šimei.
27 Šimei měl šestnáct synů a šest dcer, ale jeho bratři neměli tolik synů, takže se jejich rody nerozmnožily tolik jako synové Judovi.
28 Bydleli v Beer-šebě, Moladě, Chacar-šualu,
29 v Bilze, Ecemu, Toladu,
30 Betuelu, Chormě, Ciklagu,
31 v Bet-markabotu, Chacar-susimu, Bet-bireji a Šaarajimu. To byla jejich města až do kralování Davidova.
32 Jejich vesnice byly: Etam, Ajin Rimon, Tochen, Ašan, to bylo pět městeček
33 a v okolí těchto městeček byly všechny jejich vesnice až do Baalaty.2 To jsou jejich usedlosti a tak je měli zaznamenány.
34 Dále Mešobab, Jamlech, Joša, syn Amaciášův,
35 Joel, Jehu, syn Jošibiáše, syna Serajášova, syna Asielova;
36 také Eljoenaj, Jahkoba, Ješochajáš, Asajáš, Adiel, Jesimiel a Benajáš;
37 i Ziza, syn Šifhiův, syna Alonova, syna Jedajášova, syna Šimrího, syna Šemajášova.
38 Výše jmenovaní byli vůdcové svých rodů a jejich otcovské domy se hojně rozrostly.
39 Proto se vydali hledat pastvu pro své ovce a kozy až ke Gedorskému průsmyku na východní straně údolí.
40 Nalezli vydatné a dobré pastviny a prostranný, tichý a klidný kraj. Jeho předchozí obyvatelé byli potomci Chámovi.
41 Tito jmenovitě zapsaní muži za dnů judského krále Ezechiáše přišli a zaútočili na jejich příbytky i na Meunity, kteří tam žili. Vyhladili je jako proklaté (jak je tomu dodnes) a usadili se tam místo nich, neboť tam byla pastva pro jejich ovce a kozy.
42 Někteří ze synů Šimeonových došli až k hoře Seír. Bylo to pět set mužů v čele s Jišiho syny Pelatiášem, Neariášem, Refajášem a Uzielem.
43 Pobili poslední pozůstatky Amalekovců a sídlí tam až dodnes.
1 tj. zakladatel; rovněž ve v. 12, 14, 17, 18, příp. i jinde
2 podle někt. rukopisů LXX (MT: Baal); srov. Jozue 19:8
© 2018 ERF Medien