Nápověda

Bible, překlad 21. století

Chrámoví hudebníci

1 David a hlavní hodnostáři vyčlenili některé z Asafových, Hemanových a Jedutunových synů ke službě prorokování za zvuku citer, lyr a činelů. Zde je výčet mužů, kteří konali tuto službu:
2 Z Asafových synů: Zakur, Josef, Netaniáš a Asarela, synové Asafovi pod vedením Asafa, který prorokoval na králův pokyn.
3 Z Jedutunových synů: Gedaliáš, Ceri, Ješajáš, Šimei,1 Chašabiáš a Matitiáš – těchto šest pod vedením svého otce Jedutuna, který za zvuku citery prorokoval ke chvále a oslavě Hospodina.
4 Z Hemanových synů: Bukiáš, Mataniáš, Uziel, Šubael, Jerimot, Chananiáš, Chanani, Eliata, Gidalti, Romamti-ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir a Machaziot.
5 Ti všichni byli synové králova vidoucího2 Hemana. Bůh mu zaslíbil, že pozdvihne jeho roh, a tak mu dal čtrnáct synů a tři dcery.
6 Ti všichni se v Hospodinově domě pod vedením svého otce věnovali hudbě na činely, lyry a citery; to byla jejich služba při Božím domě. (Asaf, Jedutun a Heman zodpovídali přímo králi.)
7 Spolu s jejich příbuznými, vyškolenými v Hospodinově hudbě, jich bylo 288, samí mistři.
8 Služby si rozvrhli losem, mladí stejně jako staří, mistři spolu s žáky.
9 Výsledky losování: první: Josef z Asafova rodu a jeho bratři a synové 12 druhý: Gedaliáš a jeho bratři a synové 123
10 třetí: Zakur a jeho bratři a synové 12
11 čtvrtý: Jicri4 a jeho bratři a synové 12
12 pátý: Netaniáš a jeho bratři a synové 12
13 šestý: Bukiáš a jeho bratři a synové 12
14 sedmý: Jesarela5 a jeho bratři a synové 12
15 osmý: Ješajáš a jeho bratři a synové 12
16 devátý: Mataniáš a jeho bratři a synové 12
17 desátý: Šimei a jeho bratři a synové 12
18 jedenáctý: Azarel6 a jeho bratři a synové 12
19 dvanáctý: Chašabiáš a jeho bratři a synové 12
20 třináctý: Šubael a jeho bratři a synové 12
21 čtrnáctý: Matitiáš a jeho bratři a synové 12
22 patnáctý: Jeremot a jeho bratři a synové 12
23 šestnáctý: Chananiáš a jeho bratři a synové 12
24 sedmnáctý: Jošbekaša a jeho bratři a synové 12
25 osmnáctý: Chanani a jeho bratři a synové 12
26 devatenáctý: Maloti a jeho bratři a synové 12
27 dvacátý: Eliata a jeho bratři a synové 12
28 jednadvacátý: Hotir a jeho bratři a synové 12
29 dvaadvacátý: Gidalti a jeho bratři a synové 12
30 třiadvacátý: Machaziot a jeho bratři a synové 12
31 čtyřiadvacátý: Romamti-ezer a jeho bratři a synové 12.
1 podle někt. rukopisů LXX (Šimei v MT chybí); srov. v. 17
2 starší označení proroka (viz 1.Sam 9:9)
3 podle LXX (MT pouze druhý: Gedaliáš); srov. součet ve v. 7
4 týž jako Ceri (v. 3)
5 týž jako Asarela (v. 2)
6 týž jako Uziel (v. 4)
© 2018 ERF Medien