Nápověda

Bible, překlad 21. století

Rod Izraelův

1 Toto jsou synové Izraele: Ruben, Šimeon, Levi, Juda, Isachar, Zabulon,
2 Dan, Josef, Benjamín, Neftalí, Gád, Ašer.

Rod Judův

3 Synové Judovi: Er, Onan a Šela – tito tři se mu narodili z dcery Šuy Kanaánského. Er, Judův prvorozený, byl ale Hospodinu odporný, a tak ho nechal zemřít.
4 Jeho snacha Támar mu pak porodila Perese a Zeracha. Judových synů tedy bylo celkem pět.
5 Synové Peresovi: Checron a Chamul.
6 Synové Zerachovi: Zimri, Etan, Heman, Kalkol a Darda, celkem pět.
7 Syn Karmiho: Achar,1 který přivedl Izrael do neštěstí, když zpronevěřil, co propadlo klatbě.
8 Syn Etanův: Azariáš.
9 Synové, kteří se narodili Checronovi: Jerachmeel, Ram a Káleb.
10 Ram zplodil Aminadaba, Aminadab zplodil judského vůdce Nachšona.
11 Nachšon zplodil Salmona a Salmon zplodil Boáze.
12 Boáz zplodil Obéda a Obéd zplodil Jišaje.
13 Jišaj pak zplodil svého prvorozeného Eliaba, druhého Abinadaba, třetího Šimeu,
14 čtvrtého Natanaela, pátého Radaje,
15 šestého Ocema a sedmého Davida.
16 Ti měli sestry Ceruju a Abigail. Ceruja měla tři syny: Abišaje, Joába a Asaele.
17 Abigail porodila Amasu. Amasův otec byl Jeter Izmaelský.
18 Káleb, syn Checronův, se svou ženou Azubou zplodil Jeriot. Toto jsou její synové: Jeter, Šobab a Ardon.
19 Když Azuba zemřela, Káleb si vzal Efratu a ta mu porodila Chura.
20 Chur zplodil Uriho a Uri zplodil Becaleela.
21 Checron si potom ve svých šedesáti letech vzal dceru Machira, otce Gileádova. Miloval se s ní a ona mu porodila Seguba.
22 Segub zplodil Jaíra, toho, který měl v gileádské zemi třiadvacet měst.
23 (Chavot-jair a Kenat s jeho vesnicemi jim ale vzali Gešurejci a Aramejci, celkem šedesát městeček.) To vše byli synové Machira, otce Gileádova.
24 Po Checronově smrti se Káleb spojil se ženou svého otce Efratou,2 a ta mu porodila Ašchura, otce3 Tekoy.
25 Synové Checronova prvorozeného Jerachmeela byli: prvorozený Ram, dále Buna, Oren, Ocem, Achiáš
26 a Onam, kterého měl Jerachmeel se svojí druhou manželkou jménem Atara.
27 Synové Jerachmeelova prvorozeného Rama byli: Mahac, Jamin a Eker.
28 Synové Onamovi byli: Šamaj a Jada. Šamajovi synové: Nádab a Abi-šur.
29 Abišurova manželka se jmenovala Abihajil a porodila mu Achbana a Molida.
30 Synové Nádabovi byli: Seled a Apajim. Seled však zemřel bezdětný.
31 Syn Apajimův: Jiši. Syn Jišiho: Šešan. Syn Šešanův: Achlaj.
32 Synové Šamajova bratra Jady: Jeter a Jonatan. Jeter zemřel bezdětný.
33 Synové Jonatanovi: Pelet a Zaza. To byli potomci Jerachmeelovi.
34 Šešan neměl syny, ale dcery. Měl však egyptského otroka jménem Jarcha
35 a tomu dal Šešan svou dceru za ženu. Ta mu pak porodila Ataje.
36 Ataj zplodil Nátana a Nátan zplodil Zabada.
37 Zabad zplodil Eflala a Eflal zplodil Obéda.
38 Obéd zplodil Jehua a Jehu zplodil Azariáše.
39 Azariáš zplodil Chelece a Chelec zplodil Elasu.
40 Elasa zplodil Sismaje a Sismaj zplodil Šaluma.
41 Šalum zplodil Jekamiáše a Jekamiáš zplodil Elišamu.
42 Synové Jerachmeelova bratra Káleba: prvorozený Meša, otec Zifův, a druhorozený Mareša,4 otec Hebronu.
43 Synové Hebronovi: Korach, Tapuach, Rekem a Šema.
44 Šema zplodil Rachama, otce Jorkoamova, a Rekem zplodil Šamaje.
45 Šamajovým synem byl Maon, otec Bet-curu.
46 Kálebova družka Efa porodila Chárana, Mocu a Gazeza. Cháran zplodil Gazeza.
47 Synové Jahdajovi: Regem, Jotam, Gešan, Pelet, Efa a Šaaf.
48 Kálebova družka Maaka porodila Šebera a Tirchanu.
49 Dále porodila Šaafa, otce Madmany, a Ševu, otce Makbeny a Gibeje, a také Kálebovu dceru Aksu.
50 To byli synové Kálebovi. Synové Efratina prvorozeného Chura: Šobal, otec Kiriat-jearimu,
51 Salma, otec Betléma, a Charef, otec Bet-gaderu.
52 K synům Šobala, otce Kiriat-jearimu, patří Roe, tedy polovina Manachatských,
53 a kiriat-jearimské rody Jitrejců, Putejců, Šumatejců a Mišraejců, z nichž pocházejí Corejští a Eštaolští.
54 Synové Salmovi jsou: Betlémští, Netofští, Atrot-bet-joábští, druhá polovina Manachatských, dále Corští
55 a písařské rody bydlící v Jábecu: Tirhatští, Šimhatští a Sukatští. Jsou to Kenijci pocházející z Bet-rechabova otce Chamáta.
1 tj. Neštěstí; upravené jméno Achana (viz Jozue 7)
2 podle LXX a Vulg (MT: Po Checronově smrti v Káleb-efratě, a Checronova žena byla Abija)
3 tj. zakladatel; rovněž ve v. 42, 45, 49–52
4 rekonstruované znění (MT: a synové Mareši)
© 2018 ERF Medien