Nápověda

Bible, překlad 21. století

Davidova vítězství

1 Po nějaké době David udeřil na Filištíny a porazil je, a tak dobyl Gat s jeho vesnicemi z rukou Filištínů.
2 Porazil také Moábce a ti se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky.
3 David také u Chamátu porazil Hadad-ezera, krále Cóby, když vytáhl, aby upevnil svou moc u řeky Eufrat.
4 David vzal do zajetí 1000 jeho vozů, 7000 jezdců a 20 000 pěšáků. Všechna jeho spřežení ochromil, jen sto si ponechal.
5 Aramejci z Damašku přitáhli Hadad-ezerovi, králi Cóby, na pomoc, ale David z nich pobil dvaadvacet tisíc mužů.
6 Potom umístil do aramejského Damašku svoji posádku. Aramejci se stali Davidovými poddanými a odváděli povinné dávky. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil.
7 David vzal také zlaté štíty, které nosila Hadad-ezerova stráž, a dopravil je do Jeruzaléma.
8 Z Hadad-ezerových měst Tebach1 a Kun pobral David veliké množství bronzu. Z toho pak Šalomoun vyrobil bronzové moře, sloupy a bronzové nádobí.
9 Když se Toú, král Chamátu, dozvěděl, že David porazil celé vojsko Hadad-ezera, krále Cóby,
10 vyslal ke králi Davidovi svého syna Hadorama s pozdravem a blahopřáním k jeho vítězství nad Hadad-ezerem. Předtím totiž Hadad-ezer a Toú spolu válčili. Hadoram s sebou přinesl zlaté, stříbrné a bronzové předměty
11 a král David je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbro a zlato, které ukořistil všem ostatním národům: Edomcům, Moábcům, Amoncům, Filištínům a Amalekovcům.
12 Abišaj, syn Ceruji, porazil osmnáct tisíc Edomců v Solném údolí.
13 Umístil v Edomu posádky a všichni Edomci se stali Davidovými poddanými. Hospodin dával Davidovi vítězství, kamkoli se obrátil.
14 David kraloval nad celým Izraelem a zjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu.
15 Joáb, syn Ceruji, byl velitelem vojska, Jošafat, syn Achiludův, byl kancléřem,
16 Sádok, syn Achitubův, a Achimelech,2 syn Abiatarův, byli kněžími, Šavša byl písařem
17 a Benajáš, syn Jojadův, velel gardě Kréťanů a Pléťanů. Davidovi synové byli královými nejbližšími pobočníky.
1 podle Syr (MT: Tibcha)
2 podle někt. hebr. rukopisů, Syr, Vul (MT: Abimelech); srov. 2.Sam 8:17
© 2018 ERF Medien