Nápověda

Bible, překlad 21. století

Království upevněno

1 Chíram, král Týru, pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevem a také zedníky a tesaře, aby mu postavili palác.
2 Tehdy David poznal, že ho Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že jeho království bylo pozvednuto ve prospěch jeho lidu, Izraele.
3 V Jeruzalémě si vzal další ženy a zplodil další syny a dcery.
4 Toto jsou jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamua, Šobab, Nátan, Šalomoun,
5 Jibchar, Elišua, Elpelet,
6 Nogah, Nefeg, Jafia,
7 Elišama, Baaljada a Elifelet.
8 Jakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad celým Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David se o tom doslechl a vytáhl jim naproti.
9 Když Filištíni přitáhli a vpadli do údolí Refaim,
10 David se ptal Boha: „Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do rukou?“ „Zaútoč!“ odpověděl mu Hospodin. „Vydám ti je do rukou.“
11 Vytáhli tedy do Baal-peracimu, kde je David porazil. Potom David řekl: „Jako proráží vodní proud, tak Bůh mou rukou prolomil řady mých nepřátel.“ Proto nazvali to místo Baal-peracim, Pán průlomů.
12 Filištíni tam zanechali své bůžky a David je přikázal naházet do ohně.
13 Filištíni později znovu vytáhli a vpadli do toho údolí.
14 David se znovu ptal Boha a Bůh mu řekl: „Neútoč. Obejdi je zezadu a vytáhni proti nim od moruší.
15 Až uslyšíš v korunách moruší šelest kroků, vytáhneš do boje, neboť před tebou vytáhl Bůh, aby porazil vojsko Filištínů.“
16 David učinil, jak mu Bůh přikázal, a tak poráželi filištínské vojsko od Gibeonu až po Gezer.
17 Davidova pověst se šířila po všech zemích a Hospodin způsobil, že se ho bály všechny národy.
© 2018 ERF Medien