Nápověda

Bible, překlad 21. století

Pokorné zahrne milostí

1 Starší mezi vámi prosím jako váš spolustarší, svědek Kristových utrpení a účastník slávy, která bude zjevena:
2 Paste Boží stádo, které je u vás, a bděte nad ním – ne z povinnosti, ale dobrovolně, jak se to Bohu líbí, ne kvůli prospěchu, ale nezištně.
3 Nepanujte nad svěřeným stádem,1 ale jděte mu příkladem,
4 abyste, až se ukáže ten nejvyšší Pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy.
5 Vy, mladší, se podřizujte starším a všichni se oblékněte pokorou vůči sobě navzájem, vždyť „Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí.“2
6 Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší.
7 Všechnu svou starost svěřte jemu, vždyť jemu na vás záleží.3
8 Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist.
9 Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.
10 Když projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, vás obnoví, upevní, posílí a ukotví.
11 Jemu náleží moc navěky! Amen.
12 S pomocí Silvana,4 kterého považuji za věrného bratra, jsem vám napsal tento krátký list, abych vás povzbudil a ujistil vás, že toto je pravá Boží milost. Stůjte v ní pevně.
13 Pozdravuje vás vaše spoluvyvolená církev v Babylonu5 a Marek, můj syn.
14 Pozdravte se navzájem polibkem lásky. Pokoj vám všem, kdo jste v Kristu.
1 Eze 34:4; Mat 20:25–26
2 Přís 3:34
3 Žalm 37:5; 55:23; Mat 6:25–34
4 tj. Silase (Skut 15:22; 16:19 aj.)
5 nejspíše symbolické označení Říma
© 2019 ERF Medien