Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 O časech a dobách vám není potřeba nic psát, bratři.
2 Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci.
3 Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku.
4 Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj.
5 Všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě!
6 Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.
7 Spáči spí v noci, v noci se opíjejí opilci.
8 My ale patříme dni! Proto buďme střízliví a oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení.
9 Bůh přece pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista,
10 který za nás zemřel, abychom – ať už bdíme nebo spíme – žili společně s ním.
11 Povzbuzujte se tedy a posilujte se navzájem tak jako dosud.

Následujte dobro

12 Prosíme vás, bratři, mějte uznání pro ty, kdo mezi vámi pracují, v Pánu vás vedou a napomínají vás.
13 Za to, co dělají, si jich nesmírně važte. Mějte mezi sebou pokoj.
14 Vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné, těšte malomyslné, podporujte slabé a se všemi mějte trpělivost.
15 Dejte pozor, ať nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré – jak pro vás, tak pro všechny.
16 Vždycky se radujte.
17 Neustále se modlete.
18 Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši.
19 Ducha neuhašujte.
20 Proroctvími nepohrdejte.
21 Všechno prověřujte; dobrého se držte,
22 zla v každé podobě se varujte.
23 Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.
24 Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá.
25 Bratři, modlete se za nás.
26 Pozdravte všechny sourozence svatým polibkem.
27 Zapřísahám vás v Pánu, abyste tento dopis nechali přečíst všem sourozencům.
28 Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi.
© 2019 ERF Medien