Nápověda

Bible, překlad 21. století

Život, jaký se líbí Bohu

1 Dále vás, bratři, prosíme a vyzýváme v Pánu Ježíši, abyste stále rostli v tom, co jste od nás přijali a co už děláte – žijte tak, abyste se líbili Bohu.
2 Víte přece, jaká přikázání jsme vám dali od Pána Ježíše Krista.
3 Boží vůle je toto: vaše posvěcení. Vyhýbejte se smilstvu.
4 Každý se naučte zacházet se svým tělem1 v posvěcení a úctě,
5 nikoli v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha.
6 Nikdo ať v této věci nepřekračuje meze a nepodvádí svého bratra. Jak jsme vám už dříve zdůrazňovali, Pán všechny takové věci přísně trestá.
7 Bůh nás totiž nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení.
8 Kdo to odmítá, neodmítá člověka, ale Boha, který vám dává svého svatého Ducha.
9 O bratrské lásce vám není potřeba nic psát. Sami jste se totiž od Boha naučili milovat jedni druhé,
10 jak to také prokazujete všem bratrům po celé Makedonii. Prosíme vás, abyste v tom stále rostli.
11 Snažte se žít pokojně, starejte se o své věci a pracujte vlastníma rukama, jak jsme vám uložili.
12 Před těmi, kdo k vám nepatří, tak povedete poctivý život beze všeho nedostatku.

Pánův den

13 Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději.
14 Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm.
15 Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli.
16 Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu.
17 My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky.
18 Povzbuzujte se navzájem těmito slovy.
1 dosl. nástrojem (nebo nádobou)
© 2019 ERF Medien