Nápověda

Bible, překlad 21. století

1 Pro předního zpěváka, na strunné nástroje. Žalm Davidův.
2 Odpověz na mé volání, Bože, má spravedlnosti! Uprostřed úzkosti ulev mi, smiluj se nade mnou, slyš mé modlitby!
3 Jak dlouho, lidé, budete mou slávou pohrdat, marnost milovat a lží se zabývat? séla
4 Vězte, že Hospodin svého věrného vyvolil, Hospodin vyslyší moje volání!
5 Ve svém rozčilení nehřešte, na lůžku přemítejte a zmlkněte. séla
6 Spravedlivé oběti přineste, s důvěrou v Hospodinu spočiňte.
7 Mnozí říkají: „Kdo nám dá štěstí okusit? Svou tvář nad námi, Hospodine, rozjasni!“
8 Mé srdce plníš větší radostí, než když sklízejí zrní a víno v hojnosti.
9 Pokojně uléhám, pokojně spím – ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí.
© 2019 ERF Medien