Help

Bible, překlad 21. století

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
2 Zachraň mě, Hospodine, od lidí zlých, braň mě před těmi, kdo páchají násilí!
3 Před těmi, kdo v srdci vymýšlejí zlo, těmi, kdo každý den rozněcují boj.
4 Jako had bodají svými jazyky, zmijí jed skrývají pod svými rty! séla
5 Chraň mě, Hospodine, od rukou ničemy, braň mě před těmi, kdo páchají násilí, před těmi, kdo chtějí mi nohy podrazit!
6 Nadutci na mě nastražili léčku, upletli na mě síť z provazů, u cesty položili mnohou nástrahu. séla
7 Říkám Hospodinu: Můj Bůh jsi ty. Vyslyš, Hospodine, moje modlitby!
8 Hospodine, Pane, má mocná záchrano, hlavu mi kryješ, když přijde boj.
9 Neplň, Hospodine, tužby ničemů, jejich zlé plány ať nedojdou úspěchu! séla
10 Ti, kdo mě obkličují, hlavy zvedají – zrádností vlastních rtů ať jsou smeteni!
11 Ať na ně prší uhlí řeřavé, ať padnou do jámy, z níž nikdo nevstane!
12 Ať pomlouvači ztratí svůj domov na zemi, násilníky ať dožene a srazí neštěstí!
13 Vím to, že Hospodin hájí chudáky a že prosadí právo ubohých.
14 Jistěže spravedliví tvé jméno oslaví, před tvojí tváří budou žít poctiví!
© 2019 ERF Medien